Παραδημοτικά


''Τα παράπονα σας όχι μόνο στον Δήμαρχο, αλλά και στον Συμπαραστάτη''!

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός, δέχεται καταγγελίες των πολιτών και των επιχειρήσεων, οι οποίοι θίγονται από την κακοδιοίκηση των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του δήμου,

Ακύρωση της υπΆ αρ. 01/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης  (Έγκριση παράτασης συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ΥΕ Πυροπροστασίας.)

Ακυρώνουμε την υπΆ αρ. 01/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.