Οι ασφαλτοστρώσεις στους δρόμους της Ηλιούπολης θα συνεχιστούν όταν ομαλοποιηθεί η χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Αττικής...

 

Έτσι λοιπόν προχωράμε μάλλον στο κάτωθι διαγωνισμό:

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» Α.Μ. 8/17 συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 Ν.4412/16).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 5/9/2017 και ώρα 10.00 πμ (λήξη προσφορών).

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν

α) ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία που ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ.

β) αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις με τις προϋποθέσεις της παρ. 21.1.β , 21.1.γ , 21.1.δ της διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 3.225,80€ (τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά) με ισχύ 210 ημερών.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι 6 μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι οκτώ (8) μήνες. Η πληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Η μελέτη και τα τεύχη διαγωνισμού είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στο www.ilioupoli.gr.Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται ηλεκτρονικά από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Σοφοκλή Βενιζέλου 112-114 Ηλιούπολη Τ.Κ. 16310 1ος όροφος) σφραγισμένο και αριθμημένο μέχρι την Πέμπτη 31/8/2017 μετά από αίτημα που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μέσω email στην διεύθυνση dh.texniki@gmail.com, με τα εξής στοιχεία: τον τίτλο του έργου στο οποίο θα συμμετάσχουν, επωνυμία, τηλέφωνο – fax, email.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα προμηθευτούν το έντυπο οικονομικής προσφοράς από το Δήμο Ηλιούπολης μέχρι την Πέμπτη 31/8/2017 θα αναλάβουν τα έξοδα της αναπαραγωγής αυτού. Περισσότερες πληροφορίες, δίδονται στο τηλέφωνο 210-9970180 /080, fax 210-9970097, αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Μπελιάς.

Ηλιούπολη 19/07/2017


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 

 

Προβλήθηκε 756 φορές

ΠΡΟΣΟΧΗ σε όσους πολίτες κάνουν χρήση του πάρκου σκύλων στο Χαλικάκι της Ηλιούπολης!!!

Από τον Ιούνιο, μετά από κλήσεις πολιτών αλλά και ιδίας αντίληψης έπειτα από επίσκεψη στο χώρο, έχουμε επανειλημμένως απευθυνθεί στον Δήμο για την συντήρησή του κι έχουμε "μπαλώσει" και κάποιες από τις άπειρες τρύπες κάθε μεγέθους που υπάρχουν στην περίφραξή του!