Ηλιούπολη, 5/4/2021

 Αρ.Πρωτ.: οικ.6540

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Αρ.Αποφ. 456

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Αποφασίζουμε:

Α. Την έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (11.993,28) για «Εργασίες παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών άμεσης ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών του Δήμου», το οποίο κατανέμεται στα έτη 2021 και 2022 ως εξής:

Στο τρέχον έτος 2021 εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (9.994,40) σε βάρος του Κ.Α. 10.6162.0014 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, το οποίο και δεσμεύεται με την παρούσα - στο έτος 2022 ποσό χιλίων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (1.998,88)

Στον Κ.Α. έχουν συνολικά προβλεφθεί 16.921,04 € και έχει γίνει ανάληψη υποχρέωσης, εκτός της παρούσας, ποσού 6.926,64 €

Β. Με την έναρξη κάθε επόμενου οικονομικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, κατά το μέρος που αφορούν στην εναπομείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού.

Γ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νομιμότητας του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη.

Ο Δήμαρχος

Χατζηδάκης Γεώργιος

Προβλήθηκε 206 φορές

Ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων που εμείς σαν ''ανύπαρκτο διαδικτυακό'' μέσο είχε κάνει θέματα...

Με χαρά είδαμε ότι στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο (08.04.2021), δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης έθεσαν ερωτήματα για θέματα που σαν μέσο είχαμε κάνει προβάλει ζητώντας απαντήσεις