Αριθμός - Ημ/νία Εγγραφής : ΑΑΥΣΥΜ 800 - 9/12/2022

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

--------------------------

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ EURO ( 14.880,00 ) , για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ.Α.Ε. 15.6474.0014 οικ. έτους 2022 για την Δαπάνες οργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων -- Αρ.Πρωτ.: 34630/8-12-2022 - ποσό: 14.880,00€ για το 2022

https://diavgeia.gov.gr

Προβλήθηκε 224 φορές

Δήμαρχε δεν φαντάζομαι να βγάλεις κονδύλι για το 2024 για το MEV; (37 μέλη στην πλατφόρμα του ''Ψηφιακού Χωριού Ηλιούπολης'' (MEV) που στοιχίζει 5.000 ευρώ περίπου τον χρόνο...)

Για αυτή την πλατφόρμα με τίτλο ''Υπηρεσίες λειτουργίας πλατφόρμας τεχνολογίας για την κοινωνική δικτύωση των Δημοτών του Δήμου Ηλιούπολης (MEV)'' είχαμε γράψει πάλι.