Αριθμός Πρωτοκόλλου : 1953

Ημ/νία Πρωτοκόλλου : 31/10/2022

Αριθμός - Ημ/νία Εγγραφής : ΑΑΥ 189 - 31/10/2022

Α Π Ο Φ Α Σ Η      Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

---------------------------

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ( 19.840,00 ) , για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Κ.Α.Ε. 15.6162.0011 οικ. έτους 2022 για την Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανακαίνιση του χώρου των κερκίδων του Δημ. Σταδίου Ηλιούπολης.

ΔΙΑΥΓΕΙΑ (εδώ)

Προβλήθηκε 335 φορές

Δήμαρχε δεν φαντάζομαι να βγάλεις κονδύλι για το 2024 για το MEV; (37 μέλη στην πλατφόρμα του ''Ψηφιακού Χωριού Ηλιούπολης'' (MEV) που στοιχίζει 5.000 ευρώ περίπου τον χρόνο...)

Για αυτή την πλατφόρμα με τίτλο ''Υπηρεσίες λειτουργίας πλατφόρμας τεχνολογίας για την κοινωνική δικτύωση των Δημοτών του Δήμου Ηλιούπολης (MEV)'' είχαμε γράψει πάλι.