Ηλιούπολη, 17/ 8 /2022

Αρ. Πρωτ.: οικ. 22687

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

---------------------

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε τις Υπηρεσίες Συμβούλου για τη σύνταξη μελέτης δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ηλιούπολης για την υποβολή πρότασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στην εταιρεία ...... με διακριτικό τίτλο ....... που εδρεύει στην ........, επί της οδού ........ με Α.Φ.Μ ......., Δ.Ο.Υ. ...... σύμφωνα με την προσφορά της στο ποσό των «τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ» (37.200,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, διότι είναι εντός προϋπολογισμού, ως εξής:

Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να εκτελέσει την υπηρεσία όπως ακριβώς περιγράφεται στην υπ’ αριθ. A.M.: ΠΛΗΡ.10/2022 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η πληρωμή της αξίας της παροχής των υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά, με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου, μετά την έκδοση τιμολογίου και συγκεκριμένα ως εξής:

- ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: ποσό 14.880,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την παραλαβή του 1ου Παραδοτέου.

- ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ2: ποσό 11.160,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την παραλαβή του 2ου Παραδοτέου.

- ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ποσό 11.160,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την παραλαβή του 3ου Παραδοτέου.

Τα εντάλματα θα είναι συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και εφόσον η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, δεν διαπίστωσε καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα και την εύρυθμη λειτουργία των σταδίων της παροχής των τμηματικών εργασιών.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Χατζηδάκης

ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ (ΕΔΩ)

Προβλήθηκε 499 φορές

Ηλιούπολη: Πώς μια κολώνα έσωσε τον άτυχο οδηγό του Smart από τα χειρότερα...

Ευτυχώς, για τους περαστικούς αλλά και τον ιδιοκτήτη της gallery, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών, η τσιμεντένια κολώνα της πινακίδας σταμάτησε το ακυβέρνητο Smart να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα.

''Θα πέσει μαύρο'' και άλλες κλασικές εκφράσεις των εκλογών

Η «ψήφος», το «θα πέσει μαύρο που θα πάει σύννεφο», «τα κουκιά» που βγαίνουν ή δεν βγαίνουν, τα «δαγκωτά» ψηφοδέλτια είναι οι πιο συνήθεις εκφράσεις που ανασύρονται στην καθημερινότητα στο στόμα των ψηφοφόρων σε περιόδους εκλογών.

Ζητάμε Επιστημονικό Συνεργάτη Δημάρχου για θέματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης...

Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δημάρχου να επιλέξει, εκ των εχόντων τα απαιτούμενα προσόντα, τον κατά την απόλυτη κρίση του, κατάλληλο υποψήφιο, ενόψει της ιδιαίτερης εμπιστευτικής φύσης της σχέσης που συνδέει το Δήμαρχο με τον/την Επιστημονικό Συνεργάτη.