Ηλιούπολη, 17/ 8 /2022

Αρ. Πρωτ.: οικ. 22687

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

---------------------

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε τις Υπηρεσίες Συμβούλου για τη σύνταξη μελέτης δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ηλιούπολης για την υποβολή πρότασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στην εταιρεία ...... με διακριτικό τίτλο ....... που εδρεύει στην ........, επί της οδού ........ με Α.Φ.Μ ......., Δ.Ο.Υ. ...... σύμφωνα με την προσφορά της στο ποσό των «τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ» (37.200,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, διότι είναι εντός προϋπολογισμού, ως εξής:

Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να εκτελέσει την υπηρεσία όπως ακριβώς περιγράφεται στην υπ’ αριθ. A.M.: ΠΛΗΡ.10/2022 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η πληρωμή της αξίας της παροχής των υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά, με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου, μετά την έκδοση τιμολογίου και συγκεκριμένα ως εξής:

- ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: ποσό 14.880,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την παραλαβή του 1ου Παραδοτέου.

- ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ2: ποσό 11.160,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την παραλαβή του 2ου Παραδοτέου.

- ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ποσό 11.160,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την παραλαβή του 3ου Παραδοτέου.

Τα εντάλματα θα είναι συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και εφόσον η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, δεν διαπίστωσε καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα και την εύρυθμη λειτουργία των σταδίων της παροχής των τμηματικών εργασιών.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Χατζηδάκης

ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ (ΕΔΩ)

Προβλήθηκε 349 φορές

37 μέλη στην πλατφόρμα του ''Ψηφιακού Χωριού Ηλιούπολης'' (MEV) που στοιχίζει 5.000 ευρώ περίπου τον χρόνο...

Για αυτή την πλατφόρμα με τίτλο ''Υπηρεσίες λειτουργίας πλατφόρμας τεχνολογίας για την κοινωνική δικτύωση των Δημοτών του Δήμου Ηλιούπολης (MEV)'' είχαμε γράψει πάλι (