ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα  από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης.

Σήμερα 25 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.1184/21.1.2021 πρόσκληση του κ. Προέδρου σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, με τη διαδικασία της τκλεδιασκέψης, με βάση της υπ’ αριθ. 77233/13.11.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4).

Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών οκτώ είναι παρόντα οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Στασινόπουλος Απόστολος, Πρόεδρος, 2. Σεφτελής Κων/νος, 3. Αντζινάς Ιωάννης, 4. Βιδάλης Παναγιώτης, 5. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 6. Κουρής Μιχαήλ, 7. Κοκοτίνης Χρήστος, τακτικά μέλη, 8. Πούλος Ιωάννης αναπληρωματικό μέλος, ότι ο κ. Γεωργάκης Σταύρος, τακτικό μέλις, δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Σωτηρόπουλος, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αραμπατζής, ο Διευθυντής Προγραμματισμού, κ. Γκούμας και ο υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας, κ. Κελέσης.

Τα πρακτικά τηρεί ο υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 7/2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόσληψη δεκαεπτά (17) εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής & Καθαριότητας» και της Δ/νσηςΚοινωνικής Προστασίας Υγείας – Παιδείας και Εθελοντισμού.

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Σωτηρόπουλος, που εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.1231/22.1.2021 έγγραφό του, το οποίο έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη

 Τις διατάξεις του Ν. 4764/20 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος Α'): «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 175 σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ότι µε απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής έως τις 28.2.2021 επιτρέπεται η πρόσληψη από τους Ο.Τ.Α. και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994.

 Την Εγκύκλιο υπ. αρ. 91546/24-12-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών «Θέματα προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν. 4764/2020. 2

 Τις διατάξεις του άρθρου 24 της παρ.1 και παρ.2 της 14.3.2020 Π.Ν.Π ( ΦΕΚ 64/Α΄/14-3-2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.1Α του άρθρου 37 της Π.Ν.Π 20/20-3-2020( ΦΕΚ 68/Α΄/20-3-20), το υπ΄ αριθ. 45201/17-7-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών,

 Το γεγονός ότι η πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄134), αποκλειόµενης σε κάθε περίπτωση της µμετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνο.

 Τις κατεπείγουσες ανάγκες που προκύπτουν από τις αυξημένες υποχρεώσεις του Δήμου για τη λήψη μέτρων για την πρόληψη της εξάπλωσης του Κορωνοϊού Covid 19.

 Το γεγονός ότι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας με το υφιστάμενο προσωπικό δεν δύναται να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και απολύμανσης που επιτάσσει η πρόληψη της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID 19 και αυτό επιφέρει αδυναμία εκτέλεσης καθαριότητας και αναγκαίας απολύμανσης ευαίσθητων σημείων της πόλης όπου απαιτείται για προληπτικούς λόγους, αφού εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19.

 Τις αυξημένες ανάγκες των σχολικών μονάδων για καθαριότητα, φύλαξη και απολύμανση για την πρόληψη και την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID 19

 Το υπ’ αριθ. οικ.1192/21-1-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα «Χορήγηση βεβαίωσης πίστωσης».

Σας παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην έγκριση πρόσληψης δεκαεπτά (17) εργαζομένων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως την 5η Ιουλίου 2021 για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος-Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας καθώς και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Υγείας – Παιδείας και Εθελοντισμού λόγω κορωνοϊού COVID-19 - και προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι κατεπείγουσες και παροδικές ανάγκες ώστε να μη δημιουργηθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία - με τις παρακάτω ειδικότητες:

1. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (10 άτομα) στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Υγείας – Παιδείας και Εθελοντισμού

2. ΥΕ Φυλάκων (2 άτομα) στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Υγείας – Παιδείας και Εθελοντισμού

3. ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων/Κατηγορία Διπλώματος Γ΄/Με ψηφιακό ταχογράφο και ΠΕΙ (1 άτομο) στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας

4. ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων έργου/Ομάδας Α΄ ή Β΄/Ειδικότητας 1ης: Εργασίες εκσκαφής και εν γένει χωματουργικές (σύμφωνα με το ΠΔ 113/2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) (1 άτομο) στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας

5. ΔΕ Τεχνικός Αυτοκινήτων - Οχημάτων (1 άτομο) στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας.

6. ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων έργου/Ομάδας Α΄ ή Β΄/Ειδικότητας 2ης: Εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων (σύμφωνα με το ΠΔ 113/2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) (1 άτομο) στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας

7. ΥΕ Φυλάκων (1 άτομο) στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας.

Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται αναλυτικά στα πρακτικά, Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το Ν.4412/2016, το Ν.4555/2018 και το Ν.4623/2019

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει την πρόσληψη δεκαεπτά (17) εργαζομένων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως την 5 η Ιουλίου 2021 για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος-Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας καθώς και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Υγείας – Παιδείας και Εθελοντισμού λόγω κορωνοϊού COVID-19 - και προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι κατεπείγουσες και παροδικές ανάγκες ώστε να μη δημιουργηθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία - με τις παρακάτω ειδικότητες:

1. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (10 άτομα) στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Υγείας – Παιδείας και Εθελοντισμού

2. ΥΕ Φυλάκων (2 άτομα) στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Υγείας – Παιδείας και Εθελοντισμού

3. ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων/Κατηγορία Διπλώματος Γ΄/Με ψηφιακό ταχογράφο και ΠΕΙ (1 άτομο) στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας

4. ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων έργου/Ομάδας Α΄ ή Β΄/Ειδικότητας 1ης: Εργασίες εκσκαφής και εν γένει χωματουργικές (σύμφωνα με το ΠΔ 113/2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) (1 άτομο) στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας

5. ΔΕ Τεχνικός Αυτοκινήτων - Οχημάτων (1 άτομο) στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας.

6. ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων έργου/Ομάδας Α΄ ή Β΄/Ειδικότητας 2ης: Εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων (σύμφωνα με το ΠΔ 113/2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) (1 άτομο) στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας

7. ΥΕ Φυλάκων (1 άτομο) στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 7/2021 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. (εδώ)

Προβλήθηκε 570 φορές

Ένωση Επαγγελματοβιοτεχνών - Εμπόρων Ηλιούπολης: ''ΑΝΟΙΞΕ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ''

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δήμου Ηλιούπολης για την υποβολή αιτήσεων για την απαλλαγή από τέλη του 4μήνου Νοέμβριος 2020-Φεβρουάριος 2021, για επιχειρήσεις με αναστολή λειτουργίας, είναι ανοικτή.

''Αίτημα για  διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Αστυδάμαντος κατά τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου'' - Σύλλογος Διδασκόντων και Σύλλογος Γονέων 6ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης

Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 541/97 για τη διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Αγίας Λαύρας κατά τις ώρες λειτουργίας του ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου ''Η Θεομήτωρ''. Πρέπει να υπάρχει ισονομία σε όλα τα Σχολεία της πόλης μας. Δημόσια και Ιδιωτικά.

Η Πόλη που θέλω: ''Δυο μέτρα και δυο σταθμά από τον Δήμαρχο. Διάκριση για την ασφάλεια μαθητών μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων''.

Στο ιδιωτικό σχολείο υπάρχει η δυνατότητα να κλείνει ο δρόμος με αλυσίδα για την ασφάλεια των μαθητών, ενώ στο δημόσιο δεν έχει γίνει καμία ενέργεια εδώ και χρόνια, όταν μάλιστα δίπλα υπάρχει χώρος φορτοεκφόρτωσης σούπερ μάρκετ και τον Οκτώβριο του 2019 είχε γίνει τροχαίο δυστύχημα.

 Ένωση Επαγγελματοβιοτεχνών - Εμπόρων Ηλιούπολης: ''ΝΕΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 23 ΦΛΕΒΑΡΗ''

Νέα διαμαρτυρία με πικέτες στο Κέντρο Υγείας Ηλιούπολης πραγματοποίησαν σήμερα 23 Φλεβάρη, χαιρετίζοντας και στηρίζοντας την απεργία των υγειονομικών, σωματεία και φορείς της πόλης μας, με συμμετοχή και της Ένωσής μας. Συνεχίζουμε τις δράσεις που αναπτύξαμε το προηγούμενο διάστημα, για το δικαίωμα στη ζωή και την υγεία, διεκδικώντας...

''Best City Awards 2020'' -  Αργυρό μετάλλιο στον Δήμο Ηλιούπολης: ''Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης ΥποδομώνΑμεΑ - DisabledWays''

Tα Best City Awards 2020 που διοργανώνει η Boussias, υπό την Αιγίδα της ΚΕΔΕ και της Περιφέρειας Αττικής, για 4η χρονιά επιβραβεύουν την Καινοτομία και την Ποιότητα Ζωής στις Ελληνικές Πόλεις...