ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

Στις 6 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση δια περιφοράς λόγω των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID 19, σύμφωνα µε το αρ.10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2010, την υπ. αρ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και µε τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67 παρ.5.1 και 167 παρ.1.2 του Ν.3852/2010 καθώς και το άρθρο 10 της Π.Ν.Π, µε ΦΕΚ 55/11-3-2020 το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» κατόπιν της με αρ. πρωτ.: 473/1-10-2020 νόμιμης πρόσκλησης της Πρόεδρου κ. Μαρίας Αγγελή, η οποία κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά προς όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι ακόλουθοι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:   ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ,  ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ,  ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ,  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ,  ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΝΤΡΕΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  ΦΑΣΟΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,  ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

 Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 30/2020

Θέμα 7ο : Αποδοχή δωρεάς Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης.

Η Πρόεδρος έχοντας υπόψη το από 15/9/2020 έγγραφο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης ενημερώνει το σώμα ότι ο ανωτέρω Σύλλογος προτίθεται να προβεί σε δωρεά με σκοπό τη συμβολή του στην επίλυση προβλημάτων του 3ου Δημοτικού Σχολείου.

Η δωρεά αποτελείται από τα εξής:

1. Κατάθεση ποσού ύψους 580,00€ για την άμεση αποκατάσταση – επισκευή του καλοριφέρ του σχολείου.

2. Πλαφονιέρες τύπου led για τις τουαλέτες του σχολείου – τεμάχια 4.

3. Άσπροι πίνακες για τις αίθουσες διδασκαλίας – τεμάχια 14.

4. Σχάρα δαπέδου υδρορροής.

5. Προβολείς τύπου led – τεμάχια 4.

6. Φωτιστικά ασφαλείας – τεμάχια 4.

Η Πρόεδρος εισηγείται την αποδοχή της δωρεάς του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την δια περιφοράς συνεδρίασή του, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή της αποδοχή της δωρεάς του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης η οποία αποτελείται από:

1. Κατάθεση ποσού ύψους 580,00€ για την άμεση αποκατάσταση – επισκευή του καλοριφέρ του σχολείου.

2. Πλαφονιέρες τύπου led για τις τουαλέτες του σχολείου – τεμάχια 4.

3. Άσπροι πίνακες για τις αίθουσες διδασκαλίας – τεμάχια 14.

4. Σχάρα δαπέδου υδρορροής.

5. Προβολείς τύπου led – τεμάχια 4.

6. Φωτιστικά ασφαλείας – τεμάχια 4.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 30/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. (ΕΔΩ)

Προβλήθηκε 169 φορές

Η Δημοτική Κίνηση''ΗΛΙΟΥ-πόλις, Ανθρώπινη πόλη'' για δημοσίευμα.

Στις 10/10/2020 αναρτήθηκε στον ιστότοπο «ΝΟΤΙΑ.GR» κείμενο που προσβάλλει βάναυσα τους θεσμούς και τη λειτουργία του Δήμου Ηλιούπολης, καθώς και το σύνολο των δημοτικών συμβούλων που απαρτίζουν τις δημοτικές παρατάξεις της πόλης μας.