Πολλά γράφτηκαν για τις ''χρυσές'' φραντζόλες του ΚΑΦΑΔΗΛ (εδώ το άρθρο μας).

Ανατρέχοντας όμως στις Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (02.07.2021) (εδώ) διαβάζουμε: 

ΟΜΑΔΑ 3:   ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ  - ΚΑΦΑΔΗΛ  ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΚΑΦΑΔΗΛ ΑΓΟΝΟΣ.

Οι λόγοι: 

Απορρίπτει τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

Οικονομικός φορέας                                                ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1 MUST SANDWICH ΟΕ (ΜΠΕΡΕΤΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ)       ΟΜΑΔΑ 3 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ –ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΑΦΑΔΗΛ

2 ΚΙΑΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ                       ΟΜΑΔΑ 2 ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΦΑΔΗΛ

Για τους εξής λόγους

1. την εταιρεία MUST SANDWICH ΟΕ (ΜΠΕΡΕΤΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ) διότι στα δικαιολογητικά κατακύρωσης δεν κατατέθηκαν :

- η Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης 2.2.9.2 παρ.Β2 εδάφιο 2 και το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν4442/16 (…εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα…….).

- η Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ το διάστημα διενέργειας του διαγωνισμού (βάσει αριθ. πρωτ. 5035/28.9.2018 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ χρονικό διάστημα ισχύς των δικαιολογητικών σε ένα διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 1 του Ν.4412/16,… τα εν λόγω δικαιολογητικά πρέπει να καταλαμβάνουν τον χρόνο της υποβολής της αίτησης της προσφοράς, το χρόνο της υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 80 καθώς και τον χρόνο σύναψης σύμβασης….)

- η Μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βάσει του άρθρου 2.2.9.2 Β1 παρ. β εδάφιο 4 (αποδεικτικά μέσα)

- Υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

---------------------------------------------------

Μετά την απόρριψη των οικονομικών φορέων στην ομάδα 3 ΚΑΦΑΔΗΛ δεν υπάρχει μειοδότης, οπότε ο διαγωνισμός για την ομάδα 3 ΚΑΦΑΔΗΛ κηρύσσεται άγονος.

Και η ερώτηση είναι μία.

Διαβάζουμε: 

Ηλιούπολη, 1/ 7 /2021

Αρ. Πρωτ.: οικ. 13608 Αρ. Αποφ.: 903

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αναθέτει την «Προμήθεια άρτου» με Α.Μ: 12/2021 Μελέτη του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας & Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) Παύλος Πεντάρης», στην εταιρεία «MUST SANDWICH O.E» ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ, που εδρεύει στην οδό Λ. Μεσογείων 354 στην Αγία Παρασκευή, με ΑΦΜ:801022970, Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, στο συνολικό ποσό των «τριών χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών» 3.986,64€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%, διότι είναι εντός προϋπολογισμού και σύμφωνα με την προσφορά της

Άρα ο Δήμαρχος την 1η Ιουλίου 2021 με απευθείας ανάθεση αποφασίζει την προμήθεια άρτου σε μία εταιρεία που στις 2 Ιουλίου 2021 η Οικονομική Επιτροπή απορρίπτει για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω;

Κάπου έχουμε μπερδευτεί. 

Εντέλει ψωμί θα πάρει το Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ και από που;

Προβλήθηκε 225 φορές

Νομιμοποίησαν τις συνεδριάσεις Δήμων και Περιφερειών (Νομοσχέδιο)

Όσο μπορούμε να θυμηθούμε καλύπτοντας τόσα χρόνια το ρεπορτάζ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρόκειται για μία από τις εντυπωσιακότερες νομιμοποιήσεις που έχουμε δει να ψηφίζονται στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Διεξαγωγή ποδηλατικού γύρου το Σάββατο 18.09.2021, στην Ηλιούπολη. Πότε θα το ανακοινώσει ο Δήμος;

Ο Δήμος Ηλιούπολης συμμετέχει στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» για το 2021 με μια σειρά από δράσεις που στόχο έχουν την υιοθέτηση πολιτικών προώθησης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Δήμος Ηλιούπολης: 14.880 ευρώ, για ''Διοργάνωση εκδηλώσεων για συμμετοχή του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας''

Μακάρι να διαβάσουμε για την πόλη μας κάποια στιγμή κάτι τέτοιο: <<Στον Δήμο Αλίμου το 2ο βραβείο που του απονεμήθηκε πανελλαδικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για την συμμετοχή του στην "Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020">>