Διαβάσαμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (εδώ) για  δέσμευση πίστωσης ύψους € ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (10.000,00) , για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των κάτωθι Κ.Α.Ε. του οικ. έτους 2022 για ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΟΔΗΛ.

Μία μόνο ερώτηση αν καταλάβαμε την Απόφαση που διαβάσαμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος δεν παίρνουν μισθό;  Για να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Νομικού Προσώπου πληρώνονται έξτρα;

Καλή χρονιά..

Υ.Γ. Πότε μπορούμε να μάθουμε τα ονόματα όλων αυτών που ο ΠΑΟΔΗΛ προσλαμβάνει κατά καιρούς και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ τους έχει με αστεράκι (*); Είναι κακό να γνωρίζουμε ποιοι εργάζονται στον Δήμο;

Προβλήθηκε 446 φορές

Όχι δεν πήρε βραβείο η Ηλιούπολη - Greek Green Awards 2022.

Από τις 101 υπο­ψη­φιό­τη­τες που κα­τα­τέ­θη­καν στην Επι­τρο­πή Αξιο­λό­γη­σης των Greek Green Awards 2022, οι 63 κέρ­δι­σαν βρα­βείο σε μία από τις κα­τη­γο­ρί­ες που αντι­κα­το­πτρί­ζουν την έν­νοια της Κυ­κλι­κής Οι­κο­νο­μί­ας, και αφο­ρούν την δρα­στη­ριό­τη­τα των ΟΤΑ, των φο­ρέ­ων τους, των φο­ρέ­ων της Πο­λι­τεί­ας αλ­λά και εται­ρεί­ες από τον χώ­ρο των πρά­σινων τεχνολογιών.