ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΔΩ)

Ηλιούπολη, 23/07/2021

αρ.πρωτ.: 2451

Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Απόφασης: 495/2021

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. « Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ» Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παράγρ.9 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ. 114 Α’/08-06-2006), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τον N.3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».

4. Τον Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α) :Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα « Κλεισθένης»].

5. Την με αρ.: 02/2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί Νομιμοποίησης εκπροσώπου του Ν.Π.

6. Την υπ. αρ. Α.Μ.: 14/2021 Μελέτη του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ- για την προμήθεια «ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» για την λειτουργία δύο (2) νεοϊδρυθέντων τμημάτων στο Παράρτημα Γ΄ Παράρτημα Αγωγής Ηλιούπολης του Κέντρου Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης – Παύλος Πεντάρης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ) με την χρηματοδότηση της Ε.Ε.Τ.Α.Α ΑΕ.

8. Το υπ. αρ.: 2008/30-06-2021 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για ανάληψη υποχρέωσης του Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.

9. Την με αρ. πρωτ.: 2042/30-06-2021 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. με Α.Α.Υ.ΣΜΒ 133/30-06-2021 με την οποία εγκρίθηκε δαπάνη €10.747,70 σε βάρος του Κ.Α. 15.6622.0007 του τρέχοντος προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ οικονομικού έτους 2021, για την προμήθεια «Ιματισμού» με ΑΔΑ: 6ΦΨ5ΟΛΘΟ-Λ0Τ.

10. Την ανάγκη του ΝΠΔΔ Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ. για την συγκεκριμένη Προμήθεια σύμφωνα με το από 17/06/2021 έγγραφο της Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. και σύμφωνα με το από 18/06/2021 έγγραφο της υπηρεσίας από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Αγωγής που αφορά τους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές όλων των προμηθειών για την λειτουργία δύο(2) νεοϊδρυθέντων τμημάτων στο Παράρτημα Γ΄ Παράρτημα Αγωγής Ηλιούπολης του Τμήματος Αγωγής, καθώς και την υπ’ αριθμ. 82/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης – Παύλος Πεντάρης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ), με την οποία αποφασίστηκε η συμμετοχή του στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α ΑΕ για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18111/29-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή των Δήμων ή των Νομικών Προσώπων στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α ΑΕ.

Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2348/8-2-2021 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Α.Α ΑΕ, αποφασίστηκε η επιλεξιμότητα της ανωτέρω αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων και των Νομικών τους προσώπων από το Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας».

11. Την με αρ.: 372/2055/01-07-2021 απόφαση Προέδρου περί έγκρισης της με ΑΜ14/2021.

12. Την με αρ. πρωτ.:2216/9-7-2021 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με αρ. ΑΔΑΜ: 21PROC008891090 2021-7-9

13. Την Προσφορά με αρ. πρωτ.2379/16-07-2021 που υποβλήθηκε από την ΚΟΤΣΙΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.Αναθέτει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ με ΑΜ 14/2021 που συντάχθηκε από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΝΠΔΔ στην ΚΟΤΣΙΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, που εδρεύει στην οδό ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 61, ΝΑΥΠΛΙΟ ΤΚ 21100, με ΑΦΜ 127834857, ΔΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ έναντι του ποσού και έως 10.502,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% σύμφωνα με την προσφορά της, η οποία ήταν εντός των Τεχνικών Προδιαγραφών και μικρότερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και είναι :


 2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους της ΑΜ 14/2021 η οποία έχει εγκριθεί με την αρ.372/2055/1-7-2021 Απόφαση Προέδρου.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και εφόσον η επιτροπή δεν διαπίστωσε καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα των ειδών.

Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας θα είναι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Δημήτριος Χρόνης – ΠΕ Διοικητικού

2. Δήμητρα Τσαμποδήμου – Υπεύθυνη του Γ΄ Παραρτήματος Αγωγής

3. Θεμιστοκλής Σεμεντεριάδης – Προϊστάμενος Τμήματος Αγωγής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Βογιατζή Φωτεινή – Υπεύθυνη του Η΄ Παραρτήματος Αγωγής

2. Γεωργίου Κυριακή – Υπεύθυνη Β΄ Παραρτήματος Αγωγής

3. Φιλίδη Καλλιόπη – Δ.Ε. Υπάλληλος Χειριστών Υπολογιστών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΔΩ)

Ηλιούπολη, 23/07/2021 
αρ.πρωτ.: 2459

Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Απόφασης: 502/2021

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΒΡΕΦΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟ Γ΄ ΠΑΡ/ΜΑ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. « Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ» Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παράγρ.9 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ. 114 Α’/08-06-2006), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τον N.3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».

4. Τον Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α΄):Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα « Κλεισθένης»].

5. Την με αρ.: 02/2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί Νομιμοποίησης εκπροσώπου του Ν.Π.

6. Την υπ. αρ. Α.Μ.: 21/2021 Μελέτη του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ- για την προμήθεια «ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ» για την λειτουργία δύο (2) νεοϊδρυθέντων τμημάτων στο Παράρτημα Γ΄ Παράρτημα Αγωγής Ηλιούπολης του Κέντρου Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης – Παύλος Πεντάρης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ) με την χρηματοδότηση της Ε.Ε.Τ.Α.Α ΑΕ.

8. Το υπ. αρ.: 2035/30-06-2021 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για ανάληψη υποχρέωσης του Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ. |

9. Την με αρ. πρωτ.: 2049/30-06-2021 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. με Α.Α.Υ.ΣΜΒ 140/30-06-2021 με την οποία εγκρίθηκε δαπάνη €10.828,92 σε βάρος του Κ.Α. 15.7133.0005 του τρέχοντος προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ οικονομικού έτους 2021, για την προμήθεια «ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ» με ΑΔΑ: 6Τ4ΡΟΛΘΟ-ΓΟ5

10. Την ανάγκη του ΝΠΔΔ Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ. για την συγκεκριμένη Προμήθεια σύμφωνα με το από 17/06/2021 έγγραφο της Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. και σύμφωνα με το από 18/06/2021 έγγραφο της υπηρεσίας από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Αγωγής που αφορά τους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές όλων των προμηθειών για την λειτουργία δύο(2) νεοϊδρυθέντων τμημάτων στο Παράρτημα Γ΄ Παράρτημα Αγωγής Ηλιούπολης του Τμήματος Αγωγής, καθώς και την υπ’ αριθμ. 82/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης – Παύλος Πεντάρης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ), με την οποία αποφασίστηκε η συμμετοχή του στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α ΑΕ για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18111/29-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή των Δήμων ή των Νομικών Προσώπων στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α ΑΕ.

Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2348/8-2-2021 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Α.Α ΑΕ, αποφασίστηκε η επιλεξιμότητα της ανωτέρω αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων και των Νομικών τους προσώπων από το Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας».

11. Την με αρ.: 396/2092/01-07-2021 απόφαση Προέδρου περί έγκρισης της 21/2021 Μελέτης.

12. Την με αρ. πρωτ.:2224/9-7-2021 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με αρ. ΑΔΑΜ: 21PROC008851482 2021-7-9

13. Την Προσφορά με αρ.πρωτ.:2378/16-07-2021 που υποβλήθηκε από την ΚΟΤΣΙΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.Αναθέτει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ» με ΑΜ 21/2021 που συντάχθηκε από την αρμόδια υπάλληλο του ΝΠΔΔ στην εταιρία ΚΟΤΣΙΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, που εδρεύει στην οδό ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 61, ΤΚ 21 100 ΝΑΥΠΛΙΟ με ΑΦΜ 127834857, ΔΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ έναντι του ποσού και έως 10.373,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% σύμφωνα με την προσφορά της, η οποία ήταν εντός των Τεχνικών Προδιαγραφών και μικρότερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και είναι :2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους της ΑΜ 21/2021 η οποία έχει εγκριθεί με την υπ΄αρ.394/2090-1-7-2021 Απόφαση Προέδρου .

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και εφόσον η επιτροπή δεν διαπίστωσε καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα των ειδών.

Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας θα είναι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Δημήτριος Χρόνης – ΠΕ Διοικητικού
2. Δήμητρα Τσαμποδήμου – Υπεύθυνη του Γ΄ Παραρτήματος Αγωγής
3. Θεμιστοκλής Σεμεντεριάδης – Προϊστάμενος Τμήματος Αγωγής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Βογιατζή Φωτεινή – Υπεύθυνη του Η΄ Παραρτήματος Αγωγής
2. Γεωργίου Κυριακή – Υπεύθυνη Β΄ Παραρτήματος Αγωγής
3. Φιλίδη Καλλιόπη – Δ.Ε. Υπάλληλος Χειριστών Υπολογιστών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ

Προβλήθηκε 317 φορές

Νομιμοποίησαν τις συνεδριάσεις Δήμων και Περιφερειών (Νομοσχέδιο)

Όσο μπορούμε να θυμηθούμε καλύπτοντας τόσα χρόνια το ρεπορτάζ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρόκειται για μία από τις εντυπωσιακότερες νομιμοποιήσεις που έχουμε δει να ψηφίζονται στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Διεξαγωγή ποδηλατικού γύρου το Σάββατο 18.09.2021, στην Ηλιούπολη. Πότε θα το ανακοινώσει ο Δήμος;

Ο Δήμος Ηλιούπολης συμμετέχει στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» για το 2021 με μια σειρά από δράσεις που στόχο έχουν την υιοθέτηση πολιτικών προώθησης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Δήμος Ηλιούπολης: 14.880 ευρώ, για ''Διοργάνωση εκδηλώσεων για συμμετοχή του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας''

Μακάρι να διαβάσουμε για την πόλη μας κάποια στιγμή κάτι τέτοιο: <<Στον Δήμο Αλίμου το 2ο βραβείο που του απονεμήθηκε πανελλαδικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για την συμμετοχή του στην "Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020">>