Απόσπασμα  από το πρακτικό της (ΠΑΟΔΗΛ)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» 10ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Στις 9 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, δια τηλεδιάσκεψης μέσω του προγράμματος zoom με ώρα έναρξης 19:00 και ώρα λήξης 20:00, κατ΄εφαρμογή της από 11-03- 2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚΑ’55/11-03-2020) που κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/03-04-2020) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1, του ν. 4635/2019 και με τις αρ. 18318/13.03.2020 & 40/20930/31.03.2020.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρ. 96 του Ν. 3463/2006), γιατί στο σύνολο των δεκαπέντε (15) μελών παρόντα ήταν τα οχτώ (8) και συγκεκριμένα οι:

1) Θεμιστοκλής Γιαννόπουλος, 2) Ιωάννα Σκλαβενίτη 3) Ιωάννης Τζούμαρης 4) Σπύρος Ασωνίτης 5) Ανθή Στεργιοπούλου 6) Λιακοπούλου Ευσταθία 7) Θεμιστοκλεία-Γεωργία Χαρίτου και 8) Γιώργος Μπενάς. Οι κυρίες και κύριοι Ιωάννης Τσάκωνας, Ιωάννης Γρηγορέας, Χριστίνα Σερέτη, Αλέξανδρος Βαρσάνης, Μιχάλης Κουρής, Γαβριήλ Αραμπατζής και Παναγιώτης Ποντίδας δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Αφού δεν προέκυψε κάποιο άλλο κώλυμα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρεί η υπάλληλος του Ν.Π. κα Πολυξένη Παπαδοπούλου.

Αρ. Απόφασης: 64/2021

Θέμα: Έγκριση ή μη πραγματοποίησης συναυλίας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διαπραγμάτευσης για τη μουσική παράσταση με τον μουσικό ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ

------------------------------------------

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την ανάθεση της σύμβασης για «Εκδηλώσεις φεστιβάλ Ηλιούπολης» και συγκεκριμένα τη μουσική παράσταση με τον μουσικό ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2β του Ν.4412/2016, καθώς πρόκειται για καλλιτεχνική εκδήλωση, με χαρακτηριστικά μοναδικότητας/αποκλειστικότητας.

2. Εγκρίνει την 37/2021 τεχνική μελέτη- τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίες, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση.

3. Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, ως ακολούθως: Mουσική παράσταση του μουσικού ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ με τη συνοδεία της μπάντας του που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021, στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δ. Κιντής». Η διάρκεια της συναυλίας θα είναι 2 ώρες και θα περιλαμβάνει μελωδίες και τραγούδια από τη δισκογραφική του πορεία. Τον καλλιτέχνη συνοδεύει επταμελής μπάντα.

Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές και οι ασφάλεια των καλλιτεχνών και μουσικών, η ηχητική και φωτιστική κάλυψη.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 12.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6471.0011 με τίτλο «Εκδηλώσεις Φεστιβάλ Ηλιούπολης» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του «Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – Γρηγόρης Γρηγορίου».

Τιμή κόστους: 10.000,00€ χωρίς ΦΠΑ

-----------------------------------------------

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 64/2021 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. 

(ΔΙΑΥΓΕΙΑ - εδώ)

Προβλήθηκε 307 φορές

Νομιμοποίησαν τις συνεδριάσεις Δήμων και Περιφερειών (Νομοσχέδιο)

Όσο μπορούμε να θυμηθούμε καλύπτοντας τόσα χρόνια το ρεπορτάζ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρόκειται για μία από τις εντυπωσιακότερες νομιμοποιήσεις που έχουμε δει να ψηφίζονται στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Διεξαγωγή ποδηλατικού γύρου το Σάββατο 18.09.2021, στην Ηλιούπολη. Πότε θα το ανακοινώσει ο Δήμος;

Ο Δήμος Ηλιούπολης συμμετέχει στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» για το 2021 με μια σειρά από δράσεις που στόχο έχουν την υιοθέτηση πολιτικών προώθησης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Δήμος Ηλιούπολης: 14.880 ευρώ, για ''Διοργάνωση εκδηλώσεων για συμμετοχή του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας''

Μακάρι να διαβάσουμε για την πόλη μας κάποια στιγμή κάτι τέτοιο: <<Στον Δήμο Αλίμου το 2ο βραβείο που του απονεμήθηκε πανελλαδικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για την συμμετοχή του στην "Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020">>