Αριθμός Πρωτ. 756 / 03.06.2021

Απόφαση 77/2021

Ο Πρόεδρος του «Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5/15 – 6 – 1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων».

5. Την ανάγκη του Ν.Π. για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δαπάνης.

6. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 683/25-5-2021 πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

7. Την υποβληθείσα προσφορά του οικονομικού φορέα «ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ» που εδρεύει στην οδό Ντελακρουά 8 Ν.Κόσμος με ΑΦΜ 062248625 και ΔΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών ύψους € με Φ.Π.Α. 24%, η οποία κρίνεται η πλέον συμφέρουσα για το Ν.Π. από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, διότι δεν έχει αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς και ταυτόχρονα καλύπτει τις απαιτήσεις της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτει την παροχή υπηρεσίας για «Μεταφορές εν γένει» στην επιχείρηση «ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ» που εδρεύει στην οδό Ντελακρουά 8 Ν.Κόσμος με ΑΦΜ 062248625 και ΔΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών ύψους 5.580,00€ με Φ.Π.Α. 24%, η οποία κρίνεται η πλέον συμφέρουσα για το Ν.Π. από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, διότι δεν έχει αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς και ταυτόχρονα καλύπτει τις απαιτήσεις της υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος

Θεμιστοκλής Γιαννόπουλος

Πηγή

Προβλήθηκε 198 φορές

Ποιος είναι ο αξιωματικός της Αστυνομίας που καταπατά τα δημοκρατικά δικαιώματα και την ιδιωτική περιουσία; (Video)

Στην επιστροφή του από τις τριήμερες διακοπές του στο Costa Navarino ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσπάθησε να δώσει μια «αίσθηση» εργασίας και έτσι κινητοποίησε όλες τις δυνάμεις της περιοχής για τις επισκέψεις του ώστε να εμφανιστεί ως ο «αρεστός του λαού».