ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 23/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Άδεια τοποθέτησης φωτεινής σηματοδότησης της διάβασης πεζών επί της Ελ. Βενιζέλου στο ύψος της οδού Τσιμισκή.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Παπαδόπουλος, τόνισε την επιτακτική ανάγκη για την συζήτηση εκτός ημερησίας διατάξεως του θέματος που αφορά στην «Άδεια τοποθέτησης φωτεινής σηματοδότησης της διάβασης πεζών επί της Ελ. Βενιζέλου στο ύψος της οδού Τσιμισκή», και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Παπαδόπουλος που εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.1956/2019 έγγραφό του το οποίο έχεις ως εξής:

Έχοντας υπόψιν το με αριθ. πρωτ. 919/18-1-2019 έγγραφο του τμήματος «Συντήρησης φωτεινής σηματοδότησης ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας Αττικής», σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε την λήψη απόφασης για την έγκριση η μη άδειας τοποθέτησης φωτεινής σηματοδότησης της διάβασης πεζών επί της λεωφ. Ελ. Βενιζέλου στο ύψος της οδού Τσιμισκή, και την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης βάση του άρθρου 73 παρ. β του Ν3852/10 (Καλλικράτης).

Συγκεκριμένα έπειτα από παράπονα συμπολιτών για μη ασφαλή διέλευση πεζών από το προαναφερθέν σημείο, εκπονήθηκε μελέτη από την Περιφέρεια Αττικής για την εγκατάσταση και λειτουργία νέας φωτεινής σηματοδότησης της διάβασης πεζών επί της λεωφ. Ελ. Βενιζέλου στο ύψος της οδού Τσιμισκή.

Οι απαραίτητες ενέργειες για την τοποθέτηση του σηματοδότη καθώς και για την κατασκευή των ραμπών κίνησης πεζών, θα γίνουν σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το άρθρο 24 του Ν.3613/07

Ομόφωνα αποφασίζει

1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος

2. Εγκρίνει την τοποθέτηση φωτεινής σηματοδότησης της διάβασης πεζών επί της λεωφ. Ελ. Βενιζέλου στο ύψος της οδού Τσιμισκή λαμβάνοντας υπόψιν το με αριθ. πρωτ. 919/18-1-2019 έγγραφο του τμήματος «Συντήρησης φωτεινής σηματοδότησης ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας Αττικής»

Συγκεκριμένα εκπονήθηκε μελέτη από την Περιφέρεια Αττικής για την εγκατάσταση και λειτουργία νέας φωτεινής σηματοδότησης της διάβασης πεζών επί της λεωφ. Ελ. Βενιζέλου στο ύψος της οδού Τσιμισκή, έπειτα από παράπονα συμπολιτών για μη ασφαλή διέλευση πεζών από το προαναφερθέν σημείο, Οι απαραίτητες ενέργειες για την τοποθέτηση του σηματοδότη καθώς και για την κατασκευή των ραμπών κίνησης πεζών, θα γίνουν σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.

3. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 23/2019 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

εδώ η απόφαση στην Διαύγεια.
 

Προβλήθηκε 298 φορές

Γαβριήλ Αραμπατζή - ''Η Πόλη που θέλω'' : Άλλα συζητήσαμε, αλλά ψηφίσαμε και άλλα αναρτήθηκαν στη Διαύγεια.

Η 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού για το έτος 2018, η οποιαδήποτε αναμόρφωση πρέπει να οφείλεται σε ανάγκες που δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά και σε μειώσεις κονδυλίων λόγω μη εκτέλεσης του αρχικού σχεδιασμού (προϋπολογισμού) που αφορά τις υπηρεσίες του δήμου.

Αναφορά στη Βουλή κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ για το 3ο Λύκειο Ηλιούπολης

Οι βουλευτές του ΚΚΕ, Κατσώτης Χρήστος, Γκιόκας Γιάννης, Κανέλλη Λιάνα και Μανωλάκου Διαμάντω, κατέθεσαν αναφορά (για την υπουργό Παιδείας και θρησκευμάτων), την επιστολή που υπογράφεται από το Σύλλογο Γονέων Μαθητών του 3ου Λυκείου Ηλιούπολης και το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο του σχολείου...