Ημ/νία Πρωτοκόλλου : 5/11/2021

Αριθμός - Ημ/νία Εγγραφής : ΑΑΥΣΥΜ 908 - 5/11/2021

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

--------------------

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ EURO και ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (12.996,44) , για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ.Α.Ε. 30.6662.0001 οικ. έτους 2021 για την Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ, οριοδεικτών, κ.λπ. --

Αρ.Πρωτ.:24025/2021.

Ο ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ/Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

(Το διαβάσαμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ - ΕΔΩ)

Προβλήθηκε 247 φορές

Όχι δεν πήρε βραβείο η Ηλιούπολη - Greek Green Awards 2022.

Από τις 101 υπο­ψη­φιό­τη­τες που κα­τα­τέ­θη­καν στην Επι­τρο­πή Αξιο­λό­γη­σης των Greek Green Awards 2022, οι 63 κέρ­δι­σαν βρα­βείο σε μία από τις κα­τη­γο­ρί­ες που αντι­κα­το­πτρί­ζουν την έν­νοια της Κυ­κλι­κής Οι­κο­νο­μί­ας, και αφο­ρούν την δρα­στη­ριό­τη­τα των ΟΤΑ, των φο­ρέ­ων τους, των φο­ρέ­ων της Πο­λι­τεί­ας αλ­λά και εται­ρεί­ες από τον χώ­ρο των πρά­σινων τεχνολογιών.