ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των αρθ. 65,66,67 κ 68 του Ν.4270/14¨Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης κ εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό κ άλλες διατάξεις¨. Α(143)

β) Το αρθ. 10 του Ν. 4337/2015 "Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων" (ΦΕΚ 129/Α).γ) Την Έγκριση Προϋπολογισμού 2020 με τον Αρ.Πρωτ.:129621/32609/27.1.2020 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

δ) Της παρ.4 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 114/Α).

ε) Του Π.Δ 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" (ΦΕΚ 220/Α) όπως ισχύει.

στ) Τον Ν. 3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια»

ζ) Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ΦΕΚ 147/Α)

η) N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'): Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»](άρθ. 203)

3. Την ανάγκη Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για την Αναβάθμιση παιδικής χαράς πλησίον Πλ. Εθν. Αντιστάσεως Δήμου Ηλιουπόλεως, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος "Αστική Αναζωογόνηση του Πράσινου Ταμείου" για το έτος 2021 και για το 2022 ποσό 55.627,64 € από ΚΑ:30.7135.0043.

4. Την απόφαση Δημάρχου 418, στις 30/3/2021, με θέμα Προμήθειες.

5. Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης 276/2020 (με ΑΔΑ 6ΙΟΑΩΡΥ-4Σ1), αναφορικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ EURO και ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (222.510,56) , για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ.Α.Ε. 61.7135.0002 οικ. έτους 2021 για την Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για την Αναβάθμιση παιδικής χαράς πλησίον Πλ. Εθν. Αντιστάσεως Δήμου Ηλιουπόλεως, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος " Αστική Αναζωογόνηση του Πράσινου Ταμείου" για το έτος 2021 και για το 2022 ποσό 55.627,64 € από ΚΑ:30.7135.0043.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ο ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ/Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαύγεια:(ΕΔΩ) 

Προβλήθηκε 489 φορές

Ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων που εμείς σαν ''ανύπαρκτο διαδικτυακό'' μέσο είχε κάνει θέματα...

Με χαρά είδαμε ότι στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο (08.04.2021), δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης έθεσαν ερωτήματα για θέματα που σαν μέσο είχαμε κάνει προβάλει ζητώντας απαντήσεις