Ηλιούπολη, 8/9 /2021

Αρ. Πρωτ.: οικ.18871

Αρ. Αποφ.:1216

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

----------------------------------------------------------------

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε τις «Δαπάνες για την περισυλλογή και μεταφορά εγκαταλ/νων μεταφορικών μέσων» Α.Μ.: ΕΣ.1/2021 Μελέτη του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας στον ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που εδρεύει στις ΑΧΑΡΝΕΣ στην οδό ΒΑΣ. ΡΩΤΑ & ΠΛΟΙΑΔΩΝ 1-3 Τ.Κ 13671, με ΑΦΜ: 039192499 Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, στο συνολικό ποσό των «επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά» 7.985,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%, επειδή δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο και διότι είναι εντός προϋπολογισμού, σύμφωνα με την προσφορά του, ως εξής:

O ανωτέρω ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. Α.Μ.:ΕΣ.1/2021 Μελέτης του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών.

Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά με εντάλματα που θα εκδοθούν μετά την τμηματική περισυλλογή των μεταφορικών μέσων.

Τα εντάλματα θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 4782/2021 και εφόσον η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, δεν διαπίστωσε καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα και την εύρυθμη λειτουργία των σταδίων της παροχής των τμηματικών υπηρεσιών.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Χατζηδάκης

ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΕΔΩ)

Προβλήθηκε 161 φορές

Άγγελος Δημητρόπουλος: Αποχώρηση από την παράταξη ''Πρώτα η Ηλιούπολη''

Παρά το γεγονός ότι το 2019 απέτυχα να επανεκλεγώ δημοτικός σύμβουλος και παρά την άμεση παραίτηση του αρχηγού της παράταξης Βασίλη Βαλασόπουλου, παρέμεινα ενεργός σε όλες τις προσπάθειες που επιχειρήθηκαν για να κρατηθεί η παράταξη «Πρώτα η Ηλιούπολη» ζωντανή και όρθια.

Νομιμοποίησαν τις συνεδριάσεις Δήμων και Περιφερειών (Νομοσχέδιο)

Όσο μπορούμε να θυμηθούμε καλύπτοντας τόσα χρόνια το ρεπορτάζ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρόκειται για μία από τις εντυπωσιακότερες νομιμοποιήσεις που έχουμε δει να ψηφίζονται στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Διεξαγωγή ποδηλατικού γύρου το Σάββατο 18.09.2021, στην Ηλιούπολη. Πότε θα το ανακοινώσει ο Δήμος;

Ο Δήμος Ηλιούπολης συμμετέχει στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» για το 2021 με μια σειρά από δράσεις που στόχο έχουν την υιοθέτηση πολιτικών προώθησης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Δήμος Ηλιούπολης: 14.880 ευρώ, για ''Διοργάνωση εκδηλώσεων για συμμετοχή του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας''

Μακάρι να διαβάσουμε για την πόλη μας κάποια στιγμή κάτι τέτοιο: <<Στον Δήμο Αλίμου το 2ο βραβείο που του απονεμήθηκε πανελλαδικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για την συμμετοχή του στην "Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020">>