Προμήθεια συστήματος συγκέντρωσης ακαθαρσιών ζώων: https://diavgeia.gov.gr

Σήμερα πληρώσαμε

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: Δικαιούχος : Μ...........Σ.........

ΚΩΔ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :15.7135.0006

 ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ :Προμήθεια συστήματος συγκέντρωσης ακαθαρσιών ζώων.

Αιτιολογία :  21SYMV009581220 - Προμήθεια συστήματος συγκέντρωσης ακαθαρσιών ζώων -- Φ. 103/21

ΣΥΝΟΛΑ :  4.736,80 (με ΦΠΑ).

Το διαβάσαμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (εδώ)

Μήπως λοιπόν μπορούμε να θυμίσουμε στους δημότες που μπορούν να βρουν τα χάρτινα πτυσσόμενα φαρασάκια μιας χρήσης "ΝΟ ΚΑΚΑ" που προμηθευτήκαμε;

Προβλήθηκε 287 φορές

Όχι δεν πήρε βραβείο η Ηλιούπολη - Greek Green Awards 2022.

Από τις 101 υπο­ψη­φιό­τη­τες που κα­τα­τέ­θη­καν στην Επι­τρο­πή Αξιο­λό­γη­σης των Greek Green Awards 2022, οι 63 κέρ­δι­σαν βρα­βείο σε μία από τις κα­τη­γο­ρί­ες που αντι­κα­το­πτρί­ζουν την έν­νοια της Κυ­κλι­κής Οι­κο­νο­μί­ας, και αφο­ρούν την δρα­στη­ριό­τη­τα των ΟΤΑ, των φο­ρέ­ων τους, των φο­ρέ­ων της Πο­λι­τεί­ας αλ­λά και εται­ρεί­ες από τον χώ­ρο των πρά­σινων τεχνολογιών.