Ηλιούπολη, 6/ 12 /2022

Αρ. Πρωτ.:οικ.34140

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

...................

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε την «Εκδήλωση για τον εορτασμό των Θεοφανίων έτους 2023» (ΟΜΑΔΑ Β) με Α.Μ: 20/2022 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού – Αθλητισμού – Νέας Γενιάς & Εξυπηρέτησης του Δημότη, στον κ. ................, με έδρα την Ηλιούπολη Αττικής επί της οδού ............... , με ΑΦΜ: ..............., Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, στο συνολικό ποσό των «χιλίων τετρακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών» 1.438,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, διότι είναι εντός προϋπολογισμού, και σύμφωνα με την προσφορά τους ως εξής:

Ο ανωτέρω ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους της ΑΜ: 20/2022 Μελέτης του τμήματος Προμηθειών - Αποθηκών.

Η παρούσα μελέτη αφορά την κάλυψη όλων των απαραίτητων δαπανών για την διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης.

Στα πλαίσια του εορτασμού θα τελεστεί καθαγιασμός υδάτων με Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού, που θα πλαισιωθεί με φωτογραφική κάλυψη, στο χώρο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου Ηλιούπολης.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει κοπή της καθιερωμένης βασιλόπιτας, η οποία θα μοιραστεί στους δημότες που θα παραβρεθούν στην εκδήλωση.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το υλικό έως τις 6-1-2023.

Η πληρωμή θα γίνει με ένταλμα ή εντάλματα που θα εκδίδεται/ονται μετά την παραλαβή των ειδών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν έχει διαπιστώσει καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα τους.

Το ένταλμα ή τα εντάλματα θα συνοδεύεται/ονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και εφόσον η επιτροπή παραλαβής, δεν διαπιστώσει καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα των υλικών.

Ο Δήμαρχος

Γιώργος Χατζηδάκης

διαύγεια

Ερωτήσεις: 

Γιατί πάλι στον ίδιο προμηθευτή εδώ και χρόνια; (δεν έχουμε φούρνους στην Ηλιούπολη που στηρίζει ο Δήμος;)  

Τι σημαίνει προμηθευτής; (έχει φούρνο ή θα είναι μεσάζοντας για την βασιλόπιτα;)

Τι σημαίνει θα πληρωθεί εάν η επιτροπή παραλαβής, δεν διαπιστώσει καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα των υλικών; (εάν δεν υπάρχουν απώλειες από την κατάποση του κομματιού;)

Εντέλει πρέπει η βασιλόπιτα αυτή να είναι η καλύτερη για να είναι τόσο αρεστή σε όλους τους Δημάρχους. 

Προβλήθηκε 584 φορές