ΑΔΑ Ω1Μ7ΩΡΥ

Ηλιούπολη 30.11.2021

Αρ.πρωτ. οικ: 26648

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παράγρ.9 του ν. 3463/06 (ΦΕΚ. 114 Α’/08-06-2006) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 και του ν.3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Το ν.3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».

4. Τον ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α΄):Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.[Πρόγραμμα «Κλεισθένης 1»].

5. Τον ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’): Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.

6. Το ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ Α 36).

7. Την υπ’ αριθ. A.M.: 60/2021 Μελέτη του Τμήματος Μελετών Κατασκευών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Δόμησης, για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Υποστήριξη του Δήμου στην προετοιμασία και υλοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών για την πράξη : Φωτισμός και εξωραϊσμός υπαίθριων γλυπτών του Δήμου Ηλιούπολης».

8. Την με αριθ. 1566/19-11-2021 απόφαση Δημάρχου ανάληψης υποχρέωσης, με ΑΑΥΣΥΜ 941/19-11-2021, αριθ. πρωτ. 25785/22-11-2021 και Α.Δ.Α.: 9ΛΖ2ΩΡΥ-54Α με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους #11.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σε βάρος του Κ.Α. 15.6162.0029, που θα βαρύνει τον τρέχοντα προϋπολογισμού του Δήμου, του οικονομικού έτους 2021.

9. Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω υπηρεσία.

10. Την υπ΄αρ.1622/οικ.26262/25-11-2021 Απόφαση Δημάρχου έγκρισης Μελέτης.

11. Την προσφορά της κ. Μ. Ε. ποσού «έντεκα χιλιάδων ευρώ» 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Υποστήριξη του Δήμου στην προετοιμασία και υλοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών για την πράξη : Φωτισμός και εξωραϊσμός υπαίθριων γλυπτών του Δήμου Ηλιούπολης» Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Μελετών Κατασκευών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης, στην κ.Μ.Ε.του ***** που εδρεύει στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας, με ΑΦΜ: ********, Δ.Ο.Υ Τρίπολης, στο ποσό των «έντεκα χιλιάδων ευρώ» 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, επειδή δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, είναι εντός προϋπολογισμού, και σύμφωνα με την προσφορά του, ως εξής:

1 Υποστήριξη στη σύνταξη Τεύχους Τεχνικής περιγραφής των εργασιών-προμηθειών που απαιτούνται για την ανάδειξη των αγαλμάτων, τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, τεύχους προϋπολογισμού, τεύχους γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων: 5.645,17 €

2 Υποστήριξη στην σύνταξη τευχών διακήρυξης δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών (Σχέδια τευχών διακήρυξης δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών):  3.225,80 € 

Σύνολο 8.870,97 €

ΦΠΑ 24% 2.129,03 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕ ΦΠΑ 11.000,00 €

Η ανωτέρω ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους της ΑΜ: 60/2021 Μελέτης του Τμήματος Μελετών Κατασκευών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης.

Η πληρωμή της αξίας της παροχής των υπηρεσιών θα γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου, μετά την έκδοση τιμολογίου.

Τα εντάλματα θα είναι συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 200 του ν.4412/2016 και εφόσον η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, δεν διαπίστωσε καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα της και την εύρυθμη λειτουργία της παροχής των τμηματικών εργασιών.

 Ο Δήμαρχος

 Γεώργιος Χατζηδάκης

Προβλήθηκε 431 φορές

Όχι δεν πήρε βραβείο η Ηλιούπολη - Greek Green Awards 2022.

Από τις 101 υπο­ψη­φιό­τη­τες που κα­τα­τέ­θη­καν στην Επι­τρο­πή Αξιο­λό­γη­σης των Greek Green Awards 2022, οι 63 κέρ­δι­σαν βρα­βείο σε μία από τις κα­τη­γο­ρί­ες που αντι­κα­το­πτρί­ζουν την έν­νοια της Κυ­κλι­κής Οι­κο­νο­μί­ας, και αφο­ρούν την δρα­στη­ριό­τη­τα των ΟΤΑ, των φο­ρέ­ων τους, των φο­ρέ­ων της Πο­λι­τεί­ας αλ­λά και εται­ρεί­ες από τον χώ­ρο των πρά­σινων τεχνολογιών.