ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ηλιούπολη, 30 /06 /2022

Αρ. Πρωτ.: οικ. 17592

Αρ. Αποφ.: 1378

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

----------------------------

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε την υπηρεσία «Εργασίες παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών άμεσης ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών του Δήμου» Α.Μ. 3/2022 Μελέτη του τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, στην εταιρεία ...................................... που εδρεύει στην ................, επί της οδού ................., με ΑΦΜ: ..................., Δ.Ο.Υ ................., σύμφωνα με την προσφορά της, στο ποσό των «Δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων δέκα τριών ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών» 12.713,72€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, επειδή είναι εντός προϋπολογισμού, ως εξής:


---------------------------

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Χατζηδάκης

ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΕΔΩ)

Προβλήθηκε 171 φορές

Δήμαρχε πάρε λιγότερα χριστουγεννιάτικα στολίδια...''Θύμα'' της ενεργειακής κρίσης και τα... Χριστούγεννα - Το μέτρο που θα ισχύει.

Διαβάζουμε στις σημερινές ανακοινώσεις για τα μέτρα της εξοικονόμησης ενέργειας σε τομείς του Δημοσίου, ένα εκ των ανακοινωθέντων θα αφορά και τον οδοφωτισμό των πόλεων.

37.200 ευρώ για Υπηρεσίες Συμβούλου για τη σύνταξη μελέτης δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ηλιούπολης για την υποβολή πρότασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ''Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία''