ΑΔΑ: Ψ629ΩΡΥ-8Μ2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των αρθ. 65,66,67 κ 68 του Ν.4270/14¨Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης κ εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό κ άλλες διατάξεις¨. Α(143)

β) Το αρθ. 10 του Ν. 4337/2015 "Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων" (ΦΕΚ 129/Α).

γ) Την Έγκριση Προϋπολογισμού 2020 με τον Αρ.Πρωτ.:129621/32609/27.1.2020 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

δ) Της παρ.4 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 114/Α).

ε) Του Π.Δ 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" (ΦΕΚ 220/Α) όπως ισχύει.

στ) Τον Ν. 3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια»

ζ) Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ΦΕΚ 147/Α)

η) N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»](άρθ. 203)

3. Την ανάγκη Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών δασοτεχνικού συμβούλου σε θέματα εν γένει δασικής νομοθεσίας --Αρ.Πρωτ.:6733/2021.

4. Την απόφαση Δημάρχου 503, στις 12/4/2021, με θέμα Δαπάνες.

5. Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης 276/2020 (με ΑΔΑ 6ΙΟΑΩΡΥ-4Σ1), αναφορικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ EURO ( 19.840,00 ) , για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ.Α.Ε. 30.6162.0043 οικ. έτους 2021 για την Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών δασοτεχνικού συμβούλου σε θέματα εν γένει δασικής νομοθεσίας -- Αρ.Πρωτ.:6733/2021.

Το διαβάσαμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Προβλήθηκε 144 φορές

Γ. Σγουρός: Τα…. λαγουδάκια, που στοίχισαν 73.408 ευρώ, του κ. Πατούλη αποτελούν δείγμα του τρόπου διαχείρισης των χρημάτων της πολιτών της Αττικής

Η σημερινή ανάθεση έγινε κατόπιν «διαγωνισμού», με φωτογραφικές προδιαγραφές του τύπου «ζητείται λαγουδάκι με… σμόκιν που να κρατάει ταμπέλα, ύψους και πλάτους τάδε μέτρων και με φωτοσωλήνες συγκεκριμένων προδιαγραφών»...Το κάθε λαγουδάκι προϋπολογίστηκε στο ποσόν των 15.000 € !!!!