Πολλά λεφτά βρε παιδιά κάθε χρόνο για την Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ, οριοδεικτών, κ.λπ.

Αριθμός - Ημ/νία Εγγραφής : ΑΑΥΣΥΜ 810 - 19/12/2022

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

====================

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ EURO και ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (19.982,60) , για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ.Α.Ε. 30.6662.0001 οικ. έτους 2022 για την Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ, οριοδεικτών, κ.λπ. -- Αρ.Πρωτ.: 35666/16-12-22 - ποσό: 19.982,60€ για το 2022

Για το θέμα είχαμε γράψει πριν μήνες (εδώ

Επίσης αφού προμηθευόμαστε συνέχεια νέα γιατί χρειάζεται να πληρώνουμε 4.335 ευρώ για ''Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης πινακίδων ονοματοθεσίας και Κ.Ο.Κ.'' (δείτε εδώ)

Καλές γιορτές και προσοχή στα STOP 

Προβλήθηκε 457 φορές