Αριθμός - Ημ/νία Εγγραφής : ΑΑΥ 1058 - 30/12/2021 

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ EURO (71.424,00) , για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ.Α.Ε. 10.6115.0003 οικ. έτους 2021 για την Αμοιβή εκκαθαριστή για την επιχείρηση ΕΥΩΝΥΜΟΣ Α.Ε.

Το διαβάσαμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (εδώ)

Πόσα χρόνια θα πληρώνουμε τον εκκαθαριστή για τον ''αμαρτωλό'' ΕΥΩΝΥΜΟ;

Προβλήθηκε 418 φορές

Όχι δεν πήρε βραβείο η Ηλιούπολη - Greek Green Awards 2022.

Από τις 101 υπο­ψη­φιό­τη­τες που κα­τα­τέ­θη­καν στην Επι­τρο­πή Αξιο­λό­γη­σης των Greek Green Awards 2022, οι 63 κέρ­δι­σαν βρα­βείο σε μία από τις κα­τη­γο­ρί­ες που αντι­κα­το­πτρί­ζουν την έν­νοια της Κυ­κλι­κής Οι­κο­νο­μί­ας, και αφο­ρούν την δρα­στη­ριό­τη­τα των ΟΤΑ, των φο­ρέ­ων τους, των φο­ρέ­ων της Πο­λι­τεί­ας αλ­λά και εται­ρεί­ες από τον χώ­ρο των πρά­σινων τεχνολογιών.