Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το υπ’ αριθ. πρωτ.8118/2017 έγγραφό του που έχει ως εξής:

Παρακαλούμε:
1) να αποφασίσετε σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος, οι οποίες αναλύονται παρακάτω, και
2) να εισάγετε την παραπάνω απόφαση προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη ή μη Κανονιστικής Απόφασης.

Πιο συγκεκριμένα:
Αντικείμενο της παρούσας Μελέτης είναι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Αλ. Παπάγου, Κιθαιρώνος, Γορτυνίας, Χελμού, Καρέα, Αλαμάνας και Θηβών της περιοχής Αγίας Μαρίνας. Εξαιτίας των σχολείων που υπάρχουν στην εν λόγω περιοχή (18ο νηπιαγωγείο, 3ο δημοτικό σχολείο), της αύξησης των τροχοφόρων, καθώς και της ιδιαιτερότητας του αναγλύφου στην συγκεκριμένη περιοχή της Αγίας Μαρίνας, οι μονοδρομήσεις είναι απαραίτητες για την εύρυθμη και κυρίως ασφαλή κυκλοφορία αυτοκινήτων, δικύκλων και πεζών αλλά και για την διασφάλιση της ποιότητας της ζωής των μόνιμων κατοίκων. Με την υφιστάμενη κατάσταση είναι μεγάλη ο κίνδυνος για πρόκληση ατυχήματος. Με τις μονοδρομήσεις επιτυγχάνεται η μείωση των σημείων εμπλοκής στις διαδρομές των οχημάτων, αποσαφηνίζεται και διευκολύνεται η κυκλοφορία τους.

Για την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προτείνονται αναλυτικά οι ακόλουθες παρεμβάσεις, οι οποίες αποτυπώνονται στο συνημμένο σχέδιο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Πιο συγκεκριμένα:

1. Μονοδρόμηση της οδού Αλ. Παπάγου, από την οδό Άθου έως την οδό Πηνελόπης, με κατεύθυνση προς την οδό Πηνελόπης. Η οδός Παπάγου, από την οδό Διγενή έως και την οδό Νιόβης έχει προτεραιότητα έναντι των κάθετων σε αυτή οδών.
2. Μονοδρόμηση της οδού Κιθαιρώνος, από την οδό Νιόβης έως την οδό Καρέα, με κατεύθυνση προς την οδό Καρέα. Η οδός Κιθαιρώνος έχει προτεραιότητα έναντι των καθέτων σε αυτή οδών εκτός από τη συμβολή της με την οδό Γορτυνίας, όπου η οδός Γορτυνίας έχει προτεραιότητα έναντι της οδού Κιθαιρώνος. Για το λόγο αυτό και για λόγους αποφυγής ατυχημάτων, θα τοποθετηθεί κατακόρυφη σήμανση (Ρ-2: Υποχρεωτική διακοπή πορείας) επί της οδού Κιθαιρώνος. Επιπρόσθετα, για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην εν λόγω συμβολή και την έγκαιρη ειδοποίηση των οδηγών των διερχόμενων οχημάτων, θα τοποθετηθούν στην οδό Κιθαιρώνος αναλάμποντες φωτεινοί σηματοδότες (παλλόμενοι), καθρέπτες δρόμου, καθώς και ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας).
3. Μονοδρόμηση της οδού Γορτυνίας, από την οδό Κιθαιρώνος έως την οδό Βερμίου, με κατεύθυνση προς την οδό Βερμίου.
4. Μονοδρόμηση της οδού Χελμού, από την οδό Βερμίου έως την οδό Κιθαιρώνος, με κατεύθυνση προς την οδό Βερμίου.
5. Μονοδρόμηση της οδού Καρέα, από την οδό Κιθαιρώνος έως την οδό Θερμοπυλών, με κατεύθυνση προς την οδό Θερμοπυλών.
6. Μονοδρόμηση της οδού Αλαμάνας, από την οδό Καρέα έως την οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, με κατεύθυνση προς την οδό Πατριάρχου Ιωακείμ.
7. Μονοδρόμηση της οδού Αλαμάνας, από την οδό Θερμοπυλών έως την οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, με κατεύθυνση προς την οδό Πατριάρχου Ιωακείμ.
8. Μονοδρόμηση της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ, από την οδό Αλαμάνας έως την οδό Φιλικής Εταιρείας, με κατεύθυνση προς την οδό Φιλικής Εταιρείας.
9. Μονοδρόμηση της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ, από την οδό Θεμ. Σοφούλη έως την οδό Φιλικής Εταιρείας, με κατεύθυνση προς την οδό Φιλικής Εταιρείας.
10. Αντιδρόμηση της οδού Θεμ. Σοφούλη, από την οδό Βερμίου έως την οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, με κατεύθυνση προς την οδό Πατριάρχου Ιωακείμ.
11. Μονοδρόμηση της οδού Φιλικής Εταιρείας, από την οδό Πατριάρχου Ιωακείμ έως την οδό Θερμοπυλών, με κατεύθυνση προς την οδό Θερμοπυλών.
12. Μονοδρόμηση της οδού Φιλικής Εταιρείας, από την οδό Διγενή έως την οδό Θερμοπυλών, με κατεύθυνση προς την οδό Θερμοπυλών.
13. Μονοδρόμηση της οδού Θερμοπυλών, από την οδό Φιλικής Εταιρείας έως την οδό Διγενή, με κατεύθυνση προς την οδό Διγενή.
14. Μονοδρόμηση της οδού Θηβών, από την Θερμοπυλών έως την οδό Διγενή, με κατεύθυνση προς την οδό Θερμοπυλών.
15. Μονοδρόμηση της οδού Αρίωνος, από την Θερμοπυλών έως την λεωφ. Αλεξ. Παπάγου, με κατεύθυνση προς την λεωφ. Αλεξ. Παπάγου.
16. Στο τμήμα της οδού Γορτυνίας μεταξύ της οδού Θερμοπυλών και της οδού Κιθαιρώνος απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση (τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40) εκατέρωθεν της οδού.

Στην υπό μελέτη περιοχή δεν υπάρχουν και δεν προτείνονται εγκάρσιες υπερυψωμένες λωρίδες σε οδοστρώματα («σαμαράκια»), συνεπώς δεν υπάρχουν κατακόρυφη σήμανση με συνδυασμό πινακίδων Κ-10 και P-32. Από την παρούσα κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν επηρεάζεται η κυκλοφορία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Όλες οι ανωτέρω ρυθμίσεις θα γίνουν με τους κανόνες της επιστήμης και την απαραίτητη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η υπό μελέτη περιοχή δεν ανήκει στο Βασικό Οδικό Δίκτυο.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) το άρθρο 34 του Ν. 2696/99 ως τροποποιήθηκε με τον Ν.3542/07 (Κ.Ο.Κ.)

Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Αλ. Παπάγου, Κιθαιρώνος, Γορτυνίας, Χελμού, Καρέα, Αλαμάνας, Θηβών, Αρίωνος και Θερμοπυλών της περιοχής Αγίας Μαρίνας και συγκεκριμένα ως εξής: Μονοδρόμηση της οδού Αλ. Παπάγου, από την οδό Άθου έως την οδό Πηνελόπης, με κατεύθυνση προς την οδό Πηνελόπης. Η οδός Παπάγου, από την οδό Διγενή έως και την οδό Νιόβης έχει προτεραιότητα έναντι των κάθετων σε αυτή οδών.
2. Μονοδρόμηση της οδού Κιθαιρώνος, από την οδό Νιόβης έως την οδό Καρέα, με κατεύθυνση προς την οδό Καρέα. Η οδός Κιθαιρώνος έχει προτεραιότητα έναντι των καθέτων σε αυτή οδών εκτός από τη συμβολή της με την οδό Γορτυνίας, όπου η οδός Γορτυνίας έχει προτεραιότητα έναντι της οδού Κιθαιρώνος. Για το λόγο αυτό και για λόγους αποφυγής ατυχημάτων, θα τοποθετηθεί κατακόρυφη σήμανση (Ρ-2: Υποχρεωτική διακοπή πορείας) επί της οδού Κιθαιρώνος. Επιπρόσθετα, για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην εν λόγω συμβολή και την έγκαιρη ειδοποίηση των οδηγών των διερχόμενων οχημάτων, θα τοποθετηθούν στην οδό Κιθαιρώνος αναλάμποντες φωτεινοί σηματοδότες (παλλόμενοι), καθρέπτες δρόμου, καθώς και ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας).
3. Μονοδρόμηση της οδού Γορτυνίας, από την οδό Κιθαιρώνος έως την οδό Βερμίου, με κατεύθυνση προς την οδό Βερμίου.
4. Μονοδρόμηση της οδού Χελμού, από την οδό Βερμίου έως την οδό Κιθαιρώνος, με κατεύθυνση προςτην οδό Βερμίου.
5. Μονοδρόμηση της οδού Καρέα, από την οδό Κιθαιρώνος έως την οδό Θερμοπυλών, με κατεύθυνση προς την οδό Θερμοπυλών.
6. Μονοδρόμηση της οδού Αλαμάνας, από την οδό Καρέα έως την οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, με κατεύθυνση προς την οδό Πατριάρχου Ιωακείμ.
7. Μονοδρόμηση της οδού Αλαμάνας, από την οδό Θερμοπυλών έως την οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, με κατεύθυνση προς την οδό Πατριάρχου Ιωακείμ.
8. Μονοδρόμηση της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ, από την οδό Αλαμάνας έως την οδό Φιλικής Εταιρείας, με κατεύθυνση προς την οδό Φιλικής Εταιρείας.
9. Μονοδρόμηση της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ, από την οδό Θεμ. Σοφούλη έως την οδό Φιλικής Εταιρείας, με κατεύθυνση προς την οδό Φιλικής Εταιρείας.
10. Αντιδρόμηση της οδού Θεμ. Σοφούλη, από την οδό Βερμίου έως την οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, με κατεύθυνση προς την οδό Πατριάρχου Ιωακείμ.
11. Μονοδρόμηση της οδού Φιλικής Εταιρείας, από την οδό Πατριάρχου Ιωακείμ έως την οδό Θερμοπυλών, με κατεύθυνση προς την οδό Θερμοπυλών.
12. Μονοδρόμηση της οδού Φιλικής Εταιρείας, από την οδό Διγενή έως την οδό Θερμοπυλών, με κατεύθυνση προς την οδό Θερμοπυλών.
13. Μονοδρόμηση της οδού Θερμοπυλών, από την οδό Φιλικής Εταιρείας έως την οδό Διγενή, με κατεύθυνση προς την οδό Διγενή.
14. Μονοδρόμηση της οδού Θηβών, από την Θερμοπυλών έως την οδό Διγενή, με κατεύθυνση προς την οδό Θερμοπυλών.
15. Μονοδρόμηση της οδού Αρίωνος, από την Θερμοπυλών έως την λεωφ. Αλεξ. Παπάγου, με κατεύθυνση προς την λεωφ. Αλεξ. Παπάγου.
16. Στο τμήμα της οδού Γορτυνίας μεταξύ της οδού Θερμοπυλών και της οδού Κιθαιρώνος απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση (τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40) εκατέρωθεν της οδού.

Στην υπό μελέτη περιοχή δεν υπάρχουν και δεν προτείνονται εγκάρσιες υπερυψωμένες λωρίδες σε οδοστρώματα («σαμαράκια»), συνεπώς δεν υπάρχουν κατακόρυφη σήμανση με συνδυασμό πινακίδων Κ-10 και P-32. Από την παρούσα κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν επηρεάζεται η κυκλοφορία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Όλες οι ανωτέρω ρυθμίσεις θα γίνουν με τους κανόνες της επιστήμης και την απαραίτητη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο.

2. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της κανονιστικής απόφασης

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 61/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
 

Προβλήθηκε 1885 φορές

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη Σωματείων και Φορέων για το Κέντρο Υγείας Ηλιούπολης

Μετά την χθεσινή σύσκεψη των φορέων της πόλης που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου, με θέμα τις αρνητικές εξελίξεις με το Κέντρου Υγείας, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση απαιτώντας, να λειτουργήσει ξανά το Κέντρο Υγείας στην πόλη, με προσλήψεις μόνιμου υγειονομικού προσωπικού που θα καλύπτουν όλες οι ανάγκες.

Ξεκίνησε η κατ’οίκον παράδοση των οικιακών κάδων ανακύκλωσης στους δημότες Ηλιούπολης.

Τους πρώτους κάδους παρέδωσαν συμβολικά σε δημότες ο Δήμαρχος Ηλιούπολης Γιώργος Χατζηδάκης μαζί με τον Γιάννη Αντζινά Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωση και Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Δήμος Ηλιούπολης: ''Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η διανομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους''

Παρουσία του Δημάρχου Ηλιούπολης, Γιώργου Χατζηδάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής,  Γ. Δημόπουλου και των Αντιδημάρχων, Γιάννη Πούλου και Κώστα Σεφτελή, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η διανομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) σε χώρο του Πολυκλαδικού Λυκείου Ηλιούπολης.