Μήνυμα στο mail...
Ή γίναμε πλούσιοι ή νέο σπαμ. Η αλήθεια είναι σκοτεινή...

FACEBOOK INC
1601 WILLOW ROAD MENLO PARK, CA 94025
www.facebook.com
fbdirectee40@outlook.com

Αγαπητέ χρήστη του Facebook:

Αυτό σας ενημερώνει ότι ο Λογαριασμός σας Facebook με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έχει κερδίσει χρηματικό έπαθλο 2.000.000,00 EUR (Δύο Εκατομμύρια Ευρώ) για την προώθηση του Facebook στο 2018 Edition.

Σας συγχαίρουμε για να είστε ένας από τους επιλεγμένους ανθρώπους.

Σας συμβουλεύουμε να στείλετε τις ακόλουθες πληροφορίες στη διεύθυνση του Facebook Inc για να διεκπεραιώσετε την αξίωσή σας με αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
[fbdirectee40@outlook.com]

1. Πλήρες όνομα:
2. Χώρα:
3. Διεύθυνση επικοινωνίας:
4. Αριθμός τηλεφώνου:
5. Οικογενειακή κατάσταση:
6. Επάγγελμα:
7. Εταιρεία:
8. Ηλικία:

Συγχαρητήρια!! Αλλη μια φορά.

Για λόγους ασφαλείας, συμβουλεύουμε όλους τους νικητές να διατηρούν αυτές τις πληροφορίες εμπιστευτικές από το κοινό μέχρι την επεξεργασία της αξίωσής σας και την απονομή του βραβείου σας σε εσάς.

Αυτό αποτελεί μέρος του πρωτοκόλλου ασφαλείας μας για να αποφευχθεί η διπλή διεκδίκηση και η αδικαιολόγητη εκμετάλλευση αυτού του προγράμματος από μη συμμετέχοντα ή ανεπίσημο προσωπικό.

Στείλτε τις απαιτούμενες πληροφορίες στην επίσημη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διεκπεραίωσης {fbdirectee40@outlook.com]

Γραφείο του Προέδρου
Διευθύνων Σύμβουλος του Facebook
Mark Zuckerberg

FACEBOOK INC
1601 WILLOW ROAD MENLO PARK, CA 94025
www.facebook.com
fbdirectee40@outlook.com

Dear Facebook User:

This is to inform you that your Facebook Account with email have won a cash prize of 2,000,000,00 EUR (Two Million Euro) for the 2018 Edition Facebook promotion.

We Congratulate you on being one of the people selected.

You are hereby advised to send the following information to the management of Facebook Inc to process your claim with this email
[fbdirectee40@outlook.com]

1. Full name:
2. Country:
3. Contact Address:
4. Telephone Number:
5. Marital Status:
6. Occupation:
7. Company:
8. Age:

Congratulations!! Once again.

For security reasons, we advise all winners to keep this information confidential from the public until your claim is processed and your prize released to you. This is part of our security protocol to avoid double claiming and unwarranted taking advantage of this program by non-participant or unofficial personnel.

Send required information to the official processing claim email address {fbdirectee40@outlook.com]

Office of the President
CEO of Facebook
Mark Zuckerberg
 

Προβλήθηκε 136 φορές
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λ. Βασ. Σοφίας λόγω εκτέλεσης εργασιών την Κυριακή

Λόγω εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού πρόσοψης κτιρίου, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Λ. Βασ. Σοφίας, στο ύψος του ο.α. 120, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Αλεξάνδρας...

Πρόστιμο 150.000 ευρώ στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για τηλεφωνήματα χωρίς την έγκριση συνδρομητών

Πρόστιμο 150.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε κάθε μία από τις τέσσερις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, έπειτα από βροχή παραπόνων για τηλεφωνικές κλήσεις για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών, χωρίς τη συγκατάθεση των συνδρομητών.