Κατατέθηκε στη Βουλή το διυπουργικό νομοσχέδιο – σκούπα, έπειτα από τη δημόσια διαβούλευση.

Το νομοσχέδιο περιέχει πληθώρα διατάξεων που αφορούν μια σειρά από υπουργεία. Κορυφαίες είναι οι διατάξεις που αφορούν το πανεπιστημιακό άσυλο, αλλά και οι ρυθμίσεις για να ξεπεραστεί ο σκόπελος της απλής αναλογικής στην αυτοδιοίκηση.

Επίσης, προβλέπονται προτεινόμενες διατάξεις και άλλων υπουργείων (πχ Εργασίας, Παιδείας, Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτισμού, Τουρισμού, Δικαιοσύνης). Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται πρόταση για μείωση του επιτοκίου επιβάρυνσης των ασφαλιστικών οφειλών που εντάσσονται στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου που θα έχει το χαρακτήρα του επείγοντος, θα ολοκληρωθεί έπειτα από δύο συνεδριάσεις στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές και άλλες δύο στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, την ερχόμενη Δευτέρα 5 Αυγούστου, στις 10 π.μ., θα ξεκινήσει η επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου στις Επιτροπές και θα ολοκληρωθεί την επόμενη μέρα, ενώ την Τετάρτη 7 Αυγούστου θα εισαχθεί στην Ολομέλεια και θα ψηφιστεί την Πέμπτη 8 Αυγούστου.

Τα κυριότερα σημεία του νομοσχεδίου

Κυβερνησιμότητα

 • Ορίζεται ότι δύο ή περισσότερες δημοτικές ή περιφερειακές παρατάξεις μπορούν να συμπράξουν, εφόσον μια από αυτές είναι η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης.
 • Στο πλαίσιο ενίσχυσης της κυβερνησιμότητας, αλλά και της χάραξης και υλοποίησης της πολιτικής για την οποία εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης, ορίζεται ότι η πλειοψηφία των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής προέρχεται από το συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης και εισάγεται νέα αναλογική διαδικασία εκλογής των μελών.
 • Μεταφέρονται μία σειρά από αρμοδιότητες στην οικονομική επιτροπή προς την άμεση λήψη αποφάσεων, αλλά και την αποσυμφόρηση των συνεδριάσεων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων από ήσσονος σημασίας θέματα, χωρίς ωστόσο να αποψιλώνονται τα οικεία συμβούλια.
 • Επαναφέρονται οι προηγούμενες διατάξεις για την εκλογή νέου δημάρχου και περιφερειάρχη στην περίπτωση που η θέση κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο και ορίζεται ότι ο νέος δήμαρχος ή περιφερειάρχης προέρχεται από τον επιτυχόντα συνδυασμό.
 • Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται διάφορα θέματα και των δύο βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ενδεικτικά ορίζεται ότι οι αντιπεριφερειάρχες προέρχονται από το συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης.
 • Εισάγονται ρυθμίσεις για τη συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΥΑ, ώστε να επιτυγχάνεται ότι σε κάθε περίπτωση ότι η πλειοψηφία προέρχεται από τον συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης, ώστε να μπορεί να διοικηθεί το νομικό πρόσωπο και να λαμβάνονται αποφάσεις, οι οποίες απηχούν τη λαϊκή εντολή.
 • Καταργούνται οι διατάξεις της δημοτικής και περιφερειακής διαμεσολάβησης
 • Ρυθμίζονται θέματα ψήφισης του τεχνικού προγράμματος, του επιχειρησιακού προγράμματος, του προγράμματος αξιοποίησης της περιουσίας, του ορισμού φόρων, τελών και εισφορών και της ψήφισης προϋπολογισμού σε δήμους και περιφέρειες.
 • Αίρεται μία αδικία που ανέκυψε λόγω της μεγάλης χρονικής απόστασης που μεσολάβησε ήδη από την υποβολή αιτήσεων έως το διορισμό των επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018 και μεταγενέστερων προκηρύξεων και ορίζεται ότι κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, ειδικά για όσους περιλαμβάνονται στους τελικούς πίνακες διοριστέων της εν λόγω προκήρυξης του ΑΣΕΠ αλλά και μεταγενέστερων απαιτείται τα προσόντα διορισμού να συντρέχουν κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Με τις ίδιες διατάξεις δίνεται προθεσμία έως 30/8/2019 για την κατάθεση δικαιολογητικών διορισμού στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Ρυθμίζονται μία σειρά από θέματα του προσωπικού ειδικών θέσεων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Μεταξύ άλλων
 • Ορίζεται ότι κατά την πρώτη θητεία των δημοτικών αρχών στους δήμους μπορεί να διορισθεί Γενικός Γραμματέας, χωρίς να απαιτείται η πλήρωση του πληθυσμιακού κριτηρίου, ακόμα και αν δεν προβλέπεται θέση στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
 • Στον Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, συνιστώνται ιδίαις δαπάναις 3 θέσεις ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών ή ειδικών συνεργατών για την υποστήριξη του έργου του Προέδρου.

Δημόσιο – άλλες διατάξεις

 • Εμπλουτίζεται το ΟΠΣ "Μητρώο Πολιτών" με τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) κάθε ασφαλισμένου και έτσι καθίσταται εφικτή η αυτοματοποιημένη λήψη δεδομένων από αρχές της δημόσιας διοίκησης και επιταχύνονται οι σχετικές διαδικασίες (π.χ. έκδοση πράξεων απονομής σύνταξης).
 • Ρυθμίζονται θέματα για τη διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων για την επιλογή προϊσταμένων.
 • Περιγράφονται οι αρμοδιότητες του αυτοτελούς γραφείου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου του 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, EL L119, στο εξής "Γ.Κ.Π.Δ.").
 • Συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) η οποία υπάγεται απευθείας στον υπουργό και ορίζεται η οργανωτική της δομή.
 • Ορίζεται η οργανωτική δομή της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές της, με επίκεντρο την Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού,κλπ.
 • Περιγράφονται οι στρατηγικοί στόχοι της Γενικής Διεύθυνσης και η οργανωτική δομή της. Ειδικότερα, στρατηγικοί στόχοι της Γενικής Διεύθυνσης αποτελούν η σύνταξη της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την ψηφιακή πολιτική, κλπ.
 • Πραγματοποιείται η μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, σε Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.
 • Καταγράφονται αναλυτικά οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών – Κυβερνητικού Νέφους και γίνεται η διάρθρωσή της .
 • Εκτίθενται αναλυτικά οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών και γίνεται η διάρθρωσή της σε Τμήματα.
 • Αναλύεται ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα.
 • Εκτίθενται αναλυτικά οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Οικονομικού Τομέα και γίνεται η διάρθρωσή της σε διάφορα Τμήματα.
 • Εκτίθενται αναλυτικά οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα και γίνεται η διάρθρωσή της σε Τμήματα.
 • Εκτίθενται αναλυτικά οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών και γίνεται η διάρθρωσή της σε Τμήματα.
 • Αποσαφηνίζεται ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης
 • Εκτίθενται αναλυτικά οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Δημόσιας Διοίκησης και γίνεται η διάρθρωσή της σε Τμήματα.
 • Περιγράφονται οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.
 • Συστήνεται η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 • Καταγράφεται ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού.
 • Περιγράφονται οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.
 • Περιγράφονται οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.
 • Αναλύονται οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • Προτείνεται η τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 40 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138). Συγκεκριμένα, στα σημεία όπου αναφέρεται ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, είτε ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, είτε ο Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, είτε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, είτε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, εφεξής νοείται ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 • Προτείνεται να προστεθεί στο άρθρο 34 ν. 3979/2011 (Α΄ 138) παράγραφος 8, η οποία θα ορίζει ότι με μέριμνα του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού, σε κάθε εποπτευόμενο φορέα που παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών, συνιστάται ενιαία διοικητική μονάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο ανώτερο επίπεδο διοίκησης.
 • Προτείνεται η αντικατάσταση του τίτλου του άρθρου 35 ν. 3979/2011 (Α΄ 138) ως εξής: "Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού", ενώ η νέα διάταξη του άρθρου 35 του ν. 3979/2011 θα προβλέπει ότι με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού
 • Προβλέπεται ότι σε κάθε φορέα του δημόσιου τομέα που παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ορίζεται ένα στέλεχος ως Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηματισμού.
 • Ορίζεται ότι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις, προγραμματικές συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας με τους φορείς του Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
 • Ρυθμίζονται θέματα προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πχ ορίζεται ότι οι θέσεις προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορούν να καλύπτονται και με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 • Θεσπίζονται επιμέρους τροποποιήσεις σε διατάξεις του ν. 3607/2007 προκειμένου να διευκολυνθεί η εταιρεία στην υλοποίηση του στόχου της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
 • Τροποποιείται ο ν. 4335/2015 για την ΕΚΟΜΕ ΑΕ.
 • Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (με διακριτικό τίτλο ΕΔΕΤ) μετονομάζεται σε "Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ” με διακριτικό τίτλο ΕΔΥΤΕ ΑΕ.
 • Συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία "Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου".
 • Συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ".
 • Ρυθμίζονται θέματα προσωπικού, ιδίως ζητήματα διοικητικής υποστήριξης του προσωπικού των μεταφερόμενων φορέων.

Θέματα υπουργείου Παιδείας

 • Ρυθμίζεται η παράταση της θητείας των εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.
 • Κρίνεται επιβεβλημένη η προτεινόμενη ρύθμιση κατά την οποία, αφενός κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση ιδεών στην επιστημονική έρευνα και διδασκαλία, αφετέρου ορίζεται ότι εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. οι αρμόδιες αρχές ασκούν όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητες τους, συμπεριλαμβανομένης της επέμβασης λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων.
 • Προτείνεται άρση της πρόβλεψης για ίδρυση τέταρτης Νομικής Σχολής στην Πάτρα.

Βελτίωση στη ρύθμιση των 120 δόσεων για τα Ταμεία

 • Προβλέπεται μείωση του προβλεπόμενου τόκου που επιβαρύνει το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 2 εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως υπολογιζόμενο και με τον τρόπο αυτό ορίζεται στο εξής από τις 5, που ίσχυε αρχικά, στις 3 εκατοστιαίες μονάδες.

www.newpost.gr 

Προβλήθηκε 221 φορές
Αγία Σοφία - Πρόεδρος Μουσουλμάνων Ελλάδας: Η ισλαμική παράδοση απαγορεύει τη μετατροπή εκκλησιών σε τζαμιά

Τις θρησκευτικές, πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις της δρομολογούμενης μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί αναδεικνύει ο Ναϊμ Ελγαντούρ, πρόεδρος της Μουσουλμανικής Ένωσης Ελλάδος.

Πέθανε ο Πητ Παπαδάκος

Έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 61 ετών ο γνωστός αστρολόγος Πητ Παπαδάκος, με την είδηση να γίνεται γνωστή από την οικογένειά του μέσω του facebook.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις , σήμερα, Κυριακή στην Αθηνών-Κορίνθου - Για ελεγχόμενη εξουδετέρωση πυρομαχικών

Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, την Κυριακή 12 Ιουλίου, στη νέα εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου, μεταξύ 07:15-07:55 ή εναλλακτικά μεταξύ των ωρών 08:00-12:00, λόγω ελεγχόμενης εξουδετέρωσης πυρομαχικών παλαιού τύπου.