Σήμερα 27 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.22819/22.11.2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 122/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μετακίνηση ή μη της λαϊκής αγοράς Κάτω Ηλιούπολης ημέρα Τρίτη της Δ' Αθηνών.
(από την συνεδρίασε αποχώρησε ο κ. Παπαδόπουλος)

Ο υπάλληλος του Δήμου, κ. Γκέκας, που εισηγήθηκε το 14ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 23156/2019 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Αντζινά, το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε για συζήτηση και λήψη απόφασης στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως αρμόδιο όργανο για το ενδεχόμενο διεξαγωγής ή μη της λαϊκής αγοράς της Δ΄ Αθηνών στην κάτω Ηλιούπολης (ημέρα Τρίτη) στην οδό Μαρμαρίου, Λεωνιδίου και Λυσάνδρου (από την οδό Ηρώς Κωνστ/λου έως την οδό Ιάσωνος) και 30 μέτρα επί της οδού Σκουασίου για χρονικό διάστημα έξι μηνών και τρείς μήνες στην οδό Κορνάρου και τρείς μήνες στην οδό Φαρμακίδου. Η πρόταση αυτή είναι επιθυμία επιτροπής κατοίκων της περιοχής και το γνωστοποίησαν, μαζί με υπογραφές, με την αριθ. πρωτ. 2188/11-11-2019 αίτησή τους και του Σωματείου Επαγγελματιών Πωλητών Δ’ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών με την από 25-11-20149 αίτησή του. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σύμφωνα με το αρ. 73 του Ν.3852/2010.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)

Ομόφωνα αποφασίζει

1. Εγκρίνει την διεξαγωγή της λαϊκής αγοράς της Δ΄ Αθηνών στην κάτω Ηλιούπολης (ημέρα Τρίτη) στην οδό Μαρμαρίου, Λεωνιδίου και Λυσάνδρου (από την οδό Ηρώς Κωνστ/λου έως την οδό Ιάσωνος) και 30 μέτρα επί της οδού Σκουασίου για χρονικό διάστημα έξι μηνών και τρείς μήνες στην οδό Κορνάρου και τρείς μήνες στην οδό Φαρμακίδου. Η απόφαση αυτή προέκυψε μετά από υπογραφές κατοίκων της περιοχής σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2188/11-11-2019 αίτησή τους και σύμφωνα με την από 25-11- 20149 αίτησή του Σωματείου Επαγγελματιών Πωλητών Δ’ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών.

2. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 122/2019 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. 

Προβλήθηκε 782 φορές