Δήμος Ηλιούπολης. 
 
 Απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης συνεδρίασης της νέας δημοτικής αρχής της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης
 
Σήμερα 6 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.23494/2.12.2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.
 
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών οκτώ είναιπαρόντα οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Βιδάλης Παναγιώτης, Πρόεδρος, 2. Σεφτελής Κων/νος, 3. Στασινόπουλος Απόστολος, 4. Αντζινάς Ιωάννης, 5. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 6. Κουρής Μιχαήλ, τακτικά μέλη, 7. Χωματά Αικατερίνη, 8. Κονδύλης Απόστολος, ότι οι κ.κ. 1. Γεωργάκης Σταύρος, 2. Κοκοτίνης Χρήστος, τακτικά  μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
 
Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Δήμαρχος κ. Χατζηδάκης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπασούρης,Αραμπατζής, και οι υπάλληλοι του Δήμου, κ.κ. Κατσάρης, Κακάτσιος και Νικολακόπουλος.
 
Τα πρακτικά τηρεί ο υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
 
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 269/2019
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για το αδίκημα της υπεξαγωγής δημοσίων εγγράφων.
 
Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης, κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.23812/2019 έγγραφό του, το  οποίο έχει ως εξής:
 
Κατά την ανάληψη των καθηκόντων μου ως νεοεκλεγείς Δήμαρχος Ηλιούπολης την 01/09/2019  διαπίστωσα ότι έλειπε από το Γραφείο Δημάρχου το Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εισερχομένων - Εξερχομένων  Εγγράφων, η τήρηση του οποίου προβλέπεται ρητά στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του  Δήμου Ηλιούπολης και συγκεκριμένα στο αρ. 4 παρ.2 και 3 αυτού (ΦΕΚ 707/24-04-2015, τεύχος δεύτερο),  καθώς και τα έγγραφα που καταγράφονται σε αυτό.
 
Επειδή η απομάκρυνση του Βιβλίου Πρωτοκόλλου  Εισερχομένων- Εξερχομένων Εγγράφων και των καταγεγραμμένων σε αυτό εγγράφων από το ιδιαίτερο  γραφείο Δημάρχου συνιστά αξιόποινη πράξη, απαιτείται η λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για  την άσκηση μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για το αδίκημα της υπεξαγωγής δημοσίων εγγράφων  και τυχόν άλλες αξιόποινες πράξεις.
 
Κατόπιν, τέθηκε υπόψη του Σώματος η υπ’ αριθ. πρωτ.23597/2019 απάντηση του Νομικού  Συμβούλου του Δήμου, κ. Καραβέλου, σχετικά με το ερώτημα που του τέθηκε για την μηνυτήρια αναφορά  κατά παντός υπευθύνου για το αδίκημα της υπεξαγωγής δημοσίων εγγράφων.
 
Στη συνέχεια, το λόγο έλαβαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι δημοτικοί  σύμβουλοι κ.κ. Μπασούρης και Αραμπατζής που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση, οι οποίοι εξέφρασαν τις  προτάσεις, τις αντιρρήσεις και τις τοποθετήσεις τους αναλυτικά επί του θέματος. 
 
Κατά τη συζήτηση του θέματος προτάθηκε από τον κ. Αραμπατζή η διεξαγωγή Ένορκης  Διοικητικής Εξέτασης όπου ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα ότι είναι ορθή η πρότασή του και ήδη έχει  προγραμματιστεί η διεξαγωγή της. Μετά από πρόταση του κ. Κουρή, τα αποτελέσματά της θα  κοινοποιηθούν στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και θα συνοδεύουν τον φάκελο της μηνυτήριας  αναφοράς προς τον Εισαγγελέα. Ο κ. Ψυρρόπουλος πρότεινε να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό  Συμβούλιο.
 
Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται λεπτομερώς στα πρακτικά,
 
Η Οικονομική Επιτροπή
 
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006, του άρθρου 2 και 3 του 
Ο.Ε.Υ. του Δήμου (Φ.Ε.Κ. 707/2015/τ.Β’)
 
Ομόφωνα Αποφασίζει 
(απέχοντος του κ. Ψυρρόπουλου)
 
1. Τη διεξαγωγή Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης στους υπαλλήλους του γραφείου Δημάρχου αναφορικά με  την έλλειψη από το Γραφείο Δημάρχου του Βιβλίου Πρωτοκόλλου Εισερχομένων - Εξερχομένων  εγγράφων
 
2. Την υποβολή, μετά το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, μηνυτήριας αναφοράς στον  Εισαγγελέα για την διερεύνηση τυχόν αξιοποίνου πράξεως 
 
3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ηλιούπολης, κ. Γεώργιο Χατζηδάκη, να προβεί στις παραπάνω ενέργειες. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 269/2019 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. (εδώ)

Προβλήθηκε 495 φορές

Κώστας Γ. Σεφτελής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ηλιούπολης: ''Εργασίες και τοποθέτηση τραπεζόπαγκων στο Χαλικάκη''

Θέλω να πιστεύω πως θα τύχει σεβασμού από όλους και δεν θα βανδαλιστεί (γιατί έχουμε και αυτά...!). Σε κάθε περίπτωση, η προσπάθεια μας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας, δεν σταματάει!

Κυπελλούχος Ελλάδας ο Π.Α.Ο.Κ. για πρώτη φορά στην ιστορία του

Τον πρώτο τίτλο στην ιστορία του στο γυναικείο βόλεϊ πανηγυρίζει ο Π.Α.Ο.Κ., καθώς στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών που διεξήχθη στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο Α' Ηλιούπολης επικράτησε με 3-0 σετ του Α.Ο. Θήρας.