Απόσπασμα
από το πρακτικό της 3
ης έκτακτης συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 23 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα εκτάκτως συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.1319/22.1.2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.

Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών οκτώ είναι παρόντα οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Βιδάλης Παναγιώτης, Πρόεδρος, 2. Σεφτελής Κων/νος, 3. Στασινόπουλος Απόστολος, 4. Αντζινάς Ιωάννης, 5. Γεωργάκης Σταύρος, 6. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 7. Κουρής Μιχαήλ και 8. Κοκοτίνης Χρήστος, τακτικά μέλη, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρεί ο υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 3/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή εντολής προς δικηγόρους του Δήμου για παράσταση σε ποινικό δικαστήριο.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βιδάλης, που εισηγήθηκε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.1286/2020 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, κ. Μανταδάκη, το οποίο έχει ως εξής:

1) Ο Χρήστος Καλαρρύτης ζήτησε με την με αριθ. πρωτ. 1286/22-01-2020 αίτησή του, νομική εκπροσώπηση επί δίκης στην οποία είναι κατηγορούμενος για τον θάνατο του Πάγκα Σωτήριου σε τροχαίο ατύχημα την 04-04-2014 ως πρώην Αντιδήμαρχος Πόλης.

Ο λόγος που παραπέμπεται έχει να κάνει με ανωμαλία οδοστρώματος για την οποία κρίθηκε ότι υπήρχε συνυπαιτιότητα του Δήμου.

2) Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο όπως προκύπτει από την παρ. 6 άρθ. 244Α του 3852/2010 και το άρθ. 218 του Ν. 4555/2018 οι ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.

Η νομική εκπροσώπηση συντελείται από Δικηγόρο του Δήμου ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου προς τον Δήμαρχο, θετική εισήγηση και απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των Δήμων και των Περιφερειών εφόσον έχουν ή είχαν την ιδιότητα αυτή.

3) Με βάση τα παραπάνω εισηγούμεθα θετικά για την ψήφιση απόφασης για την παράσταση και εκπροσώπηση από τους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου Νικόλαο Καραβέλο και Κωνσταντίνο Μανταδάκη, στην εκδίκαση της ποινικής δίκης την 27-01-2020 στο Γ’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών και σε κάθε μετ’ αναβολήν δικάσιμο προς υπεράσπιση του πρώην Αντιδημάρχου Ηλιούπολης Χρήστου Καλαρρύτη και την χορήγηση εξουσιοδότησης προς τους ανωτέρω Δικηγόρους για την εκπροσώπηση αυτή.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), του άρθρου 218 του Ν. 4555/2018

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράσταση και εκπροσώπηση από τους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου Νικόλαο Καραβέλο και Κωνσταντίνο Μανταδάκη, στην εκδίκαση της ποινικής δίκης την 27-01-2020 στο Γ’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών και σε κάθε μετ’ αναβολήν δικάσιμο προς υπεράσπιση του πρώην Αντιδημάρχου
Ηλιούπολης Χρήστου Καλαρρύτη και την χορήγηση εξουσιοδότησης προς τους ανωτέρω Δικηγόρους για την εκπροσώπηση αυτή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 3/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Το διαβάσαμε εδώ 

Προβλήθηκε 235 φορές

Χρόνια Πολλά τοίχε της Πικροδάφνης (4 Απριλίου 2019 ο τοίχος έπεσε)

Από το ημερολόγιο Κι.Π.Η. : ''Από πολύ πρωί ο εργολάβος με εντολή της Περιφέρειας Αττικής και παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Αναγνωστόπουλου, άρχισε το σκάψιμο. Αρκετή ώρα προσπαθούν να εντοπίσουν το σωστό σημείο που βρίσκεται ο τοίχος, που είναι κυριολεκτικά θαμμένος κάτω από τόνους μπάζων''

Θα ανταποκριθεί ο Δήμαρχος (εμείς θα λέγαμε και οι Αντιδήμαρχοι και άλλοι έμμισθοι σύμβουλοι) στον ειδικό λογαριασμό για τον κορωνοϊό;

Την ανταπόκριση-συμμετοχή των δημάρχων της χώρας στον ειδικό λογαριασμό κατά του κορωνοϊού, προς υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, συζήτησε, μεταξύ άλλων, κατά τη χθεσινή συνεδρίασή του το δ.σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).