ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Το άρθρο 22 του N.4599/19 (ΦΕΚ 40 Α/04-03-2019) «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Ν. 4555/2018 (πρόγραμμα Κλεισθένης)
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου μας (ΦΕΚ 707 Β/ 24-4-2015) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
6. Την με αριθμ. πρωτ. οικ 6524/26-3-2019 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του Μάρη Ιωάννη για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).
7. Την ανάγκη συγκρότησης ομάδας εργασίας για την προετοιμασία, το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στο Δήμο Ηλιούπολης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συγκροτούμε ομάδα εργασίας µε αρμοδιότητες που αφορούν στην προετοιμασία, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ηλιούπολης, αποτελούμενη από τους:

1. Χριστοφιλάκη Χαρίκλεια Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών–Δόμησης
2. Πανταζή Βιργινία Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης
3. Καλαβρυτινού Θάλεια Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης
4. Χρυσή Μαρία Δ/νση Περιβάλλοντος - Ποιότητας Ζωής & Καθαριότητας
5. Γουρλής Ιωάννης Δ/νση Προγραμματισμού – Οργάνωσης
6. Τζανέτος Φώτιος (Επιβλέπων της Μελέτης) Δ/νση Προγραμματισμού – Οργάνωσης
7. Νίκου Βασιλική Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας – Παιδείας & Εθελοντισμού
8. Μακρή Ουρανία Αυτοτελές τμήμα Πολιτισμού- Αθλητισμού- Νέας Γενιάς και Εξυπηρέτησης του Δημότη
9. Αποστολοπούλου Ναταλία Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

Τη γραµµατειακή υποστήριξη της Οµάδας Εργασίας θα ασκεί η Μπουρτσουκλή Μαρία η οποία θα είναι αρμόδια και για τη τήρηση των πρακτικών κάθε συνάντησης.

Συντονιστής της Οµάδας Εργασίας ορίζεται ο Γουρλής Ιωάννης ο οποίος έχει την εποπτεία και ευθύνη για την ολοκλήρωση της εργασίας και τη τελική έγκριση από το Υπουργείο Μεταφορών.

Αρµοδιότητες της παραπάνω Οµάδας Εργασίας ΣΒΑΚ είναι:

 Η επιδίωξη της συνεργασίας του Δήμου Ηλιούπολης µε το ∆ίκτυο Φορέων µε στόχο την υπογραφή του Συµφώνου Συµµετοχής µε κατά το δυνατόν περισσότερους εµπλεκόµενους φορείς.

Ο συντονισµός μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης, του ∆ικτύου Φορέων, και με άλλους εμπλεκόμενους Φορείς για την ανάπτυξη του Σχεδίου.

 Η υποστήριξη σε καθηµερινή βάση, των απαιτούµενων ενεργειών για την ανάπτυξη του Σχεδίου.

 Ο συντονισµός και οι επαφές µε τους όµορους Δήμους και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, αναλόγως των σχεδιαζόµενων παρεµβάσεων και της τυχόν δικής τους εµπλοκής-συµµετοχής.

 Η εκπόνηση του τελικού εγγράφου ΣΒΑΚ του Δήμου Ηλιούπολης για την καθορισµένη περιοχή παρέµβασης.

Οι συνεδριάσεις καθώς και η λειτουργία της Ομάδας Εργασίας θα ορίζεται από τον Συντονιστή αυτής εντός του ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του ∆ήµου και δεν προβλέπεται επιπλέον αποζημίωση των µελών για τη συµµετοχή τους σε αυτήν.

Η Ομάδα Εργασίας θα ενημερώνεται για τις εξελίξεις και την πορεία υλοποίησης του ΣΒΑΚ από τον μελετητή του Έργου και θα δίνει τη γνώμη της σε κρίσιμα σημεία της εκπόνησης όπως στον καθορισμό του οράματος της πόλης, των στόχων και την επιλογή των συγκεκριμένων μέτρων που θα ενταχθούν στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Ο ∆ήµαρχος
Γεώργιος Χατζηδάκης

το διαβάσαμε εδώ 

Προβλήθηκε 156 φορές

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ: ''ΝΟΜΙΜΑ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ''

Οι εθελοντές φροντιστές των αδέσποτων της Ηλιούπολης, άρχισαν ήδη από χθες να εφοδιάζονται από τον Δήμο Ηλιούπολης με το απαραίτητο έγγραφο μετακίνησης, για να ασκήσουν ελεύθερα την εθελοντική τους δράση.

Η υγειονομική απειλή του κορονοϊού αποτελεί, για τη δημοτική μας παράταξη, θέμα που υπερβαίνει τις οποίες διαφωνίες και αντιπαραθέσεις με τη δημοτική αρχή.

Επιστολή 9 Δημάρχων προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, Για πρώτη φορά στη χώρα μας βιώνουμε αυτήν την πρωτόγνωρη κρίσιμη κατάσταση και καλούμαστε να πειθαρχήσουμε σε μέτρα δύσκολα, αλλά αναγκαία για να νικηθεί αυτή η αόρατη απειλή του κορωνοϊού.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ''Μ.ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΣ'': ''ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ''

Η πολιτική όλων των κυβερνήσεων και της ΕΕ που αντιμετωπίζει την Υγεία ως εμπόρευμα, αποδεικνύεται σήμερα με δραματικό τρόπο ότι είναι επικίνδυνη για το ύψιστο αγαθό της ζωής και της υγείας του λαού.