Απόσπασμα από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 30 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης...

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 2/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση απαιτούμενης ως εξειδικευμένη, για την «Προμήθεια παραδοσιακών εδεσμάτων για τον εορτασμό της Καθαρά Δευτέρας-Κούλουμα 2020» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργάκης τόνισε την επιτακτική ανάγκη για την συζήτηση εκτός ημερησίας διατάξεως του θέματος που αφορά στην έγκριση απαιτούμενης ως εξειδικευμένη, για την «Προμήθεια παραδοσιακών εδεσμάτων για τον εορτασμό της Καθαρά Δευτέρας-Κούλουμα 2020» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Στασινόπουλος που εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 1854/2020 έγγραφο του το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα παρακάτω:
1. Την έγκριση ή μη της απαιτούμενης πίστωσης ως εξειδικευμένη, που αφορά την διοργάνωση εκδήλωσης «Προμήθεια παραδοσιακών εδεσμάτων για τον εορτασμό της Καθαρά Δευτέρας-Κούλουμα 2020»,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
2. Την έγκριση πίστωσης, της οποίας η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (4.650,00€)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α: 15.6474.0001 του ισχύοντος Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020. Η χρηματοδότηση θα γίνει με ιδίους πόρους.
3. Την έγκριση μελέτης (Α.Μ. 4/2019) και
4. Τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το Ν.4555/2018, το άρθρο 24 του Ν. 3613/2007,

Ομόφωνα Αποφασίζει
(δηλώνοντας λευκό οι κ.κ Τσατσούλη και Μιανιάτης)

1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει την απαιτούμενη πίστωση ως εξειδικευμένη, που αφορά την «Προμήθεια παραδοσιακών εδεσμάτων για τον εορτασμό της Καθαρά Δευτέρας – Κούλουμα 2020» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018
3. Εγκρίνει πίστωση συνολικής δαπάνης ποσού τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (4.650,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.0001 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020. Η χρηματοδότηση θα γίνει με ιδίους πόρους.
4. Εγκρίνει τη νόμιμα συνταγμένη και θεωρημένη 4/2019 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού - Αθλητισμού - Νέας Γενιάς & Εξυπηρέτηση του Δημότη, προϋπολογισμού δαπάνης τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (4.650,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% για την εκτέλεση της ανωτέρω εκδήλωσης
5. Καθορίζει τον τρόπο διενέργειας της υπηρεσίας με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. (εδώ)
 

Προβλήθηκε 655 φορές

Θέλεις Καρναβάλι στην Ηλιούπολη; Η ''APES AND DOTS'' το αναλαμβάνει...

Το Καρναβάλι του 2020 στον Δήμο Ηλιούπολης το είχε αναλάβει η “APES AND DOTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, έναντι του ποσού των 14.632,00 ευρώ. Το ίδιο και το φετινό (διαδικτυακό) Καρναβάλι έναντι του ποσού των 8.828,8Ο ευρώ.

Έχουμε κάνα νέο με το ''χαμένο'' από το Γραφείο Δημάρχου Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εισερχομένων - Εξερχομένων εγγράφων;

Πέρασαν πολλοί μα πάρα πολλοί μήνες από τότε που η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε και μέσα στα θέματα που έφερε ήταν: ''Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για το αδίκημα της υπεξαγωγής δημοσίων εγγράφων''. (06.12.2019) που μέσα στα πολλά αναφέρονται τα εξής...