Σήμερα 8 Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.6775/3.4.2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, μέσω  τηλεδιάσκεψης και με βάση την υπ’ αριθ. 18318/13.3.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).
 
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών οκτώ είναι παρόντα έξι, δηλαδή οι κ.κ. 1. Βιδάλης Παναγιώτης, Πρόεδρος, 2. Στασινόπουλος Απόστολος, 3. Αντζινάς Ιωάννης, 4.  Γεωργάκης Σταύρος, 5. Κουρής Μιχαήλ, τακτικά μέλη, και 6. Πούλος Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος, ο κ.  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.  Αραμπατζής και ο Διευθυντής Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Γκούμας. 
 
Τα πρακτικά τηρεί η υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία. 
 
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 114/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος δύο (2) επιβατικών οχημάτων
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βιδάλης, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για την ανάγκη να  συζητηθεί το θέμα που αφορά στην αποδοχή παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος δύο (2) επιβατικών οχημάτων εκτός ημερησίας διατάξεως
 
Ο Αντιδήμαρχος της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας κ. Αντζινάς, που  εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.6926/2020 έγγραφο του το οποίο έχει ως εξής:
 
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την αποδοχή παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος  δύο (2) επιβατικών οχημάτων:
 
1. Από την εταιρεία ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ :επιβατικό όχημα με αριθμ. κυκλοφορίας ΖΧΥ 9282 , μάρκας  ΤΟΥΟΤΑ, τύπος CH-R ,χρώματος ανθρακί, Ιδιοκτησίας ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ και με νόμιμη εκπρόσωπο  την εταιρεία «ΝΕΟΣ ΚΗΦΙΣΟΣ» ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό που υπογράφτηκε στις 31-03-2020. 
 
2. Από την εταιρεία Hertz : επιβατικό όχημα με αριθμ. κυκλοφορίας ΙΡΟ 9949, μάρκας PEUGΕOT 208, τύπος 1.4 DI , Ιδιοκτησίας Hertz AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία, σύμφωνα με τα  οριζόμενα στο Μισθωτήριο Συμβόλαιο με αριθμό 051431933.
 
Στόχος είναι, η ενίσχυση της προσπάθειας του Δήμου μας να ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις του,  συνέπεια της πανδημίας του Κορωνοϊού (Cοvid 19). Τα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των  αυξημένων αναγκών του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και για χρονικό διάστημα έως 30/4/2020 με  την δυνατότητα παράτασης έως την λήξη περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού (Cοvid 19). 
 
 Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται στα πρακτικά,
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006, το άρθρο 24 του Ν.  3613/2007, το Ν.4412/2016, το Ν.4555/2018, του Ν.4623/19
 
Ομόφωνα Αποφασίζει
 
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
 
2. Αποδέχεται την παραχώρηση άνευ ανταλλάγματος δύο (2) επιβατικών οχημάτων.
 
• Από την εταιρεία ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ :επιβατικό όχημα με αριθμ. κυκλοφορίας ΖΧΥ 9282 , μάρκας  ΤΟΥΟΤΑ, τύπος CH-R , χρώματος ανθρακί, Ιδιοκτησίας ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ και με νόμιμη  εκπρόσωπο την εταιρεία «ΝΕΟΣ ΚΗΦΙΣΟΣ» ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό που  υπογράφτηκε στις 31-03-2020. 
 
• Από την εταιρεία Hertz : επιβατικό όχημα με αριθμ. κυκλοφορίας ΙΡΟ 9949, μάρκας PEUGΕOT 208, τύπος  1.4 DI ,Ιδιοκτησίας Hertz AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία, σύμφωνα με τα  οριζόμενα στο Μισθωτήριο Συμβόλαιο με αριθμό 051431933.
 
Στόχος είναι, η ενίσχυση της προσπάθειας του Δήμου μας να ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις του,  συνέπεια της πανδημίας του Κορωνοϊού (Cοvid 19).
 
Τα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ  ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και για χρονικό διάστημα έως 30/4/2020 με την δυνατότητα παράτασης έως την λήξη  περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού (Cοvid 19).
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 114/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. 

Προβλήθηκε 391 φορές

Πρώτα η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: ''Επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηλιούπολης για την ανάρτηση της Παλαιστινιακής σημαίας στο Μέγαρο του Δημαρχείου Ηλιούπολης''

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, Ομολογουμένως μας ξάφνιασε η ανάρτηση της Παλαιστινιακής σημαίας στο Μέγαρο του Δημαρχείου Ηλιούπολης.