Τα αντισηπτικά των 1.000 ml, που θα μοιράσει το υπουργείο παιδείας στην Ηλιούπολη για τα λύκεια είναι 81 για τα 74 τμήματα.

1ο Γ.Ε.Λ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                          13
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ          12
2ο Γ.Ε.Λ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                          14
3ο Γ.Ε.Λ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                          15
4ο Γ.Ε.Λ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                          14
5ο Γ.Ε.Λ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                          13


Παιδιά με την ρέγουλα το υγρό στα χέρια ...

Με Δελτίο Τύπου,  μας ενημέρωσε το Υπουργείο για την  κατεπείγουσα ανάγκη υιοθέτησης προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοιού (COVID-19).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

''Η κατανομή των αγαθών ανά Δήμο και δημόσια εκπαιδευτική δομή θα γίνει σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση Πίνακα, οι οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Η παράδοση των αγαθών θα πραγματοποιηθεί απ’ ευθείας από τον ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του στους Δήμους, με βάση την παρούσα.

Η παραλαβή γίνεται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου, με μέριμνα του οποίου τα προμηθευόμενα είδη παραδίδονται στη συνέχεια αμελλητί στις εκπαιδευτικές δομές, σύμφωνα με την παρούσα.

Για την παραλαβή τόσο από τον Δήμο, όσο και από την εκπαιδευτική δομή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο (επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα, καθώς και υπόδειγμα απόφασης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής από τον Δήμο).

Κατά την παράδοση στην εκπαιδευτική δομή το πρωτόκολλο υπογράφεται από τον Διευθυντή ή Υποδιευθυντή της και τον εντεταλμένο για την παράδοση υπάλληλο του Δήμου.

Τα σχετικά πρωτόκολλα συντάσσονται εις διπλούν, το ένα εκ των οποίων αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το δεύτερο φυλάσσεται στο αρχείο του Δήμου ή της εκπαιδευτικής δομής κατά περίπτωση.

Για την περίπτωση της παράδοσης στην εκπαιδευτική δομή, ο υπάλληλος του Δήμου λαμβάνει ακριβές αντίγραφο από τον Διευθυντή ή Υποδιευθυντή της''.

Η Απόφαση για όλα τα σχολεία 

Προβλήθηκε 235 φορές