Σήμερα 6 Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.7623/30.4.2020 πρόσκληση  του κ. Προέδρου, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του  Ν.4555/2018, μέσω τηλεδιάσκεψης και με βάση την υπ’ αριθ. 18318/13.3.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου  Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).
 
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών οκτώ είναι  παρόντα οκτώ, δηλ. οι κ.κ. 1. Αντζινάς Ιωάννης, Πρόεδρος, 2. Σεφτελής Κων/νος, 3. Στασινόπουλος  Απόστολος, 4. Πούλος Ιωάννης, 5. Ζαννιάς Αναστάσιος, 6. Ασβεστάς Δημήτριος, τακτικά μέλη, 7. Βιδάλης  Παναγιώτης, 8. Παπαδόπουλος Κων/νος, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Χωματά Αικατερίνη, 2. Καρανδρέας Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αραμπατζής Γαβριήλ, ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Λαϊκών Αγορών κ. Χαβρουζάς και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Γκέκας.
 
Τα πρακτικά τηρεί η ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Δήμου, Κουκουνασούλη Ελευθερία. 
 
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 34/2020
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη ή μη απόφασης για τη λαϊκή αγορά της Δ΄ Αθηνών (ημέρα Σάββατο) στην Ηλιούπολη
 
Ο υπάλληλος του Δήμου, κ. Γκέκας, που εισηγήθηκε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της  Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 7666/2020 έγγραφο του το οποίο έχει ως εξής: 
 
Παρακαλούμε για συζήτηση και λήψη απόφασης στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως αρμόδιο  όργανο για το ενδεχόμενο διεξαγωγής ή μη της λαϊκής αγοράς της Δ΄ Αθηνών στην Ηλιούπολη (ημέρα  Σάββατο) με εναλλαγή κάθε τέσσερις μήνες, σύμφωνα με την Αριθμό Πρωτοκόλλου:7406/24-4-2020 αίτηση  του Σωματείου Επαγγελματιών Πωλητών Δ’ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών: Σας κάνουμε γνωστό ότι oι δρόμοι που  διεξάγεται η λαϊκή αγορά στην Ηλιούπολη (ημέρα Σάββατο) είναι οι εξής:
 
α) οδός Σαράφη, β)οδός  Ηρακλέους & Σπύρου Μήλιου και γ) οδός Τσαμαδού & Πατρ. Γρηγορίου Ε’.
 
Η πρόταση του Σωματείου Επαγγελματιών Πωλητών Δ’ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών είναι:
 
α)Κατάργηση της οδού Ηρακλέους & Σπύρου Μήλιου,(λόγω ακαταλληλότητας του δρόμου, πάντα υπάρχει  πρόβλημα με την καθαριότητα των χώρων μετά τη διεξαγωγή της λαϊκής και λόγω της πανδημίας τού νέου κορωνοϊού Covid-19).
 
β)Την οδό Σαράφη (από τη Λεωφ. Αλ. Παναγούλη έως την οδό Αν. Παπανδρέου).
 
γ) Την οδό Τσαμαδού & Σπ. Μήλιου συνέχεια αυτής στην Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ έως την Λεωφ.  Δημοκρατίας.
 
 Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σύμφωνα με το αρ. 73  του Ν.3852/2010. 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται στα πρακτικά,
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
 
Ομόφωνα αποφασίζει
 
1. Εγκρίνει την διεξαγωγή της λαϊκής αγοράς της Δ΄ Αθηνών στην Ηλιούπολη (ημέρα Σάββατο) με  εναλλαγή κάθε τέσσερις μήνες, σύμφωνα με την Αριθμό Πρωτοκόλλου:7406/24-4-2020 αίτηση του Σωματείου Επαγγελματιών Πωλητών Δ’ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών ως εξής:
 
α) Κατάργηση της οδού Ηρακλέους & Σπύρου Μήλιου, (λόγω ακαταλληλότητας του δρόμου, πάντα  υπάρχει πρόβλημα με την καθαριότητα των χώρων μετά τη διεξαγωγή της λαϊκής και λόγω της  πανδημίας τού νέου κορωνοϊού Covid-19).
 
β) Την οδό Σαράφη (από τη Λεωφ. Αλ. Παναγούλη έως την οδό Αν. Παπανδρέου).
 
γ) Την οδό Τσαμαδού & Σπ. Μήλιου συνέχεια αυτής στην Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ έως την Λεωφ. Δημοκρατίας.
 
2. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 34/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. (Εδώ)

Προβλήθηκε 378 φορές