Σήμερα 6 Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα  συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.7623/30.4.2020 πρόσκληση  του κ. Προέδρου, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του  Ν.4555/2018, μέσω τηλεδιάσκεψης και με βάση την υπ’ αριθ. 18318/13.3.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου  Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).
 
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών οκτώ είναι  παρόντα οκτώ, δηλ. οι κ.κ. 1. Αντζινάς Ιωάννης, Πρόεδρος, 2. Σεφτελής Κων/νος, 3. Στασινόπουλος  Απόστολος, 4. Πούλος Ιωάννης, 5. Ζαννιάς Αναστάσιος, 6. Ασβεστάς Δημήτριος, τακτικά μέλη, 7. Βιδάλης Παναγιώτης, 8. Παπαδόπουλος Κων/νος, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Χωματά Αικατερίνη, 2.  Καρανδρέας Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αραμπατζής Γαβριήλ, ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Λαϊκών Αγορών κ. Χαβρουζάς και ο υπάλληλος του  Δήμου κ. Γκέκας.
 
Τα πρακτικά τηρεί η ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Δήμου, Κουκουνασούλη Ελευθερία. 
 
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 32/2020
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη ή μη απόφασης για τη λαϊκή αγορά της Δ΄ Αθηνών (ημέρα Τρίτη) στην Κάτω  Ηλιούπολη
 
Ο υπάλληλος του Δήμου, κ. Γκέκας, που εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε  υπόψη της Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 7667/2020 έγγραφο του το οποίο έχει ως εξής:
 
Παρακαλούμε για συζήτηση και λήψη απόφασης στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως αρμόδιο  όργανο για το ενδεχόμενο διεξαγωγής ή μη της λαϊκής αγοράς της Δ΄ Αθηνών στην άνω Ηλιούπολη (ημέρα  Τρίτη), σύμφωνα με την Αριθμό Πρωτοκόλλου:7405/24-4-2020 αίτηση του Σωματείου Επαγγελματιών  Πωλητών Δ’ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών:
 
Σας κάνουμε γνωστό ότι oι δρόμοι που διεξάγεται η λαϊκή αγορά στην Ηλιούπολη (ημέρα Τρίτη) είναι οι  εξής: α) οδός Κορνάρου, β)οδός Φαρμακίδου και γ) οδός Λεωνιδίου και Λυσάνδρου.
 
Η πρόταση του Σωματείου Επαγγελματιών Πωλητών Δ’ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών είναι η εξής:
 
Α) Στην οδό Κορνάρου, (από Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου έως οδό Καρύστου) να λειτουργεί τρείς (3) μήνες.
 
α) Από την Λεωφ. Ηρώς Κων/λου και Λεωνιδίου, συνέχεια αυτής στην οδό Λυσάνδρου και συνέχεια  αυτής στην οδό Μαρμαρίου έως την Σοφ. Βενιζέλου να λειτουργεί τέσσερις (4)μήνες. 
 
β) Στην οδό Φαρμακίδου (από Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου έως οδό Καρύστου) να λειτουργεί τρείς (3) μήνες.
 
Η χρονική σειρά πρέπει να είναι αυτή για να αποσυμφορηθούν οι οδοί, Φαρμακίδου και Κορνάρου επειδή  είναι στην ίδια περιοχή.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σύμφωνα με το αρ. 73  του Ν.3852/2010.
Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται στα πρακτικά,
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
 
Ομόφωνα αποφασίζει
 
1. Εγκρίνει την διεξαγωγή της λαϊκής αγοράς της Δ΄ Αθηνών στην άνω Ηλιούπολη (ημέρα Τρίτη),  σύμφωνα με την Αριθμό Πρωτοκόλλου:7405/24-4-2020 αίτηση του Σωματείου Επαγγελματιών  Πωλητών Δ’ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών, ως εξής:
 
Α) Στην οδό Κορνάρου, (από Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου έως οδό Καρύστου) να λειτουργεί τρείς (3) μήνες.
 
α) Από την Λεωφ. Ηρώς Κων/λου και Λεωνιδίου, συνέχεια αυτής στην οδό Λυσάνδρου και συνέχεια  αυτής στην οδό Μαρμαρίου έως την Σοφ. Βενιζέλου να λειτουργεί τέσσερις (4)μήνες. 
 
β) Στην οδό Φαρμακίδου (από Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου έως οδό Καρύστου) να λειτουργεί τρείς (3) μήνες.
 
Η χρονική αυτή σειρά γίνεται για να αποσυμφορηθούν οι οδοί, Φαρμακίδου και Κορνάρου επειδή  είναι στην ίδια περιοχή. 
 
2. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 32/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. (Εδώ)

Προβλήθηκε 232 φορές