ΑΔΑ: ΩΜ3ΞΩΡΥ-ΡΩ3 - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΙΔΟΧ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                         Ηλιούπολη 29/5/2020
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                  Aρ.Πρωτ.: οικ.9805
                                                 Αρ. Αποφ.:639

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» ( ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2007) και της περ. ιε΄της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 (Α΄234) οι συμβάσεις που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄& β΄ βαθμού μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 της παρ.2 της 14.3.2020 Π.Ν.Π (ΦΕΚ 64/Α΄/14-3-2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.1Α του άρθρου 37 της Π.Ν.Π 20/20-3-2020 (ΦΕΚ 68/Α΄/20-3-20).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και λοιπές διατάξεις»(ΦΕΚ Α/234/28-12-2009) σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν και εξαιρούνται από τις διατάξεις του ν.2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας ή κατ εξαίρεση τρίμηνης ή τετράμηνης, για κατεπείγουσες ανάγκες.

4. Το γεγονός ότι, οι παρακάτω προσλήψεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007, Α΄143) και της περ. ιε΄της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 (Α΄234), καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 164/2004 (Α΄ 134).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 9 έως 11 του Ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

6. Τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας, των αναγκών περισυλλογής απορριμμάτων και απολύμανσης των απαιτούμενων χώρων για την προστασία της δημόσιας υγείας λόγω των έκτακτων μέτρων σχετικά με την εξάπλωση του Κορονοϊού COVID-19.

7. Την υπ.΄αριθμ. 185/2020 (ΑΔΑ: 6ΔΘΡΩΥ-ΣΣΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηλιούπολης.

8. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 9428/ 26-05-2020 βεβαίωση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την πρόσληψη είκοσι οκτώ (28) ατόμων, με σύμβασεργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου Ηλιούπολης ως εξής :  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Η Απόφαση βρίσεται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (εδώ)

Προβλήθηκε 843 φορές

Ψήφισμα σχετικά με τη νέα τιμολογιακή πολιτική του ΕΣΔΝΑ (Δημοτικό Συμβούλιο - Δήμου Ηλιούπολης)

Απόσπασμα από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης - Σήμερα 8 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης...

Δημοτική Κίνηση ''ΗΛΙΟΥ-πόλις, Ανθρώπινη πόλη'' : ''Ερωτήματα για τις απευθείας αναθέσεις της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης''

Διαβάζοντας τις τελευταίες αναρτήσεις στη Διαύγεια των απευθείας αναθέσεων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μας γεννιούνται εύλογα ερωτήματα:

Ευχαριστήρια επιστολή της Πνευματικής και Πολιτιστικής Εστίας Ηλιούπολης προς τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας.

Για όλους βρίσκει λύσεις ο πρόεδρος του εκκλησιαστικού συμβουλίου του ναού μας. Ευχαριστήριο της Εστίας για την φιλοξενία των γραφείων τους στο κτήριο του ναού.

HELLINIKA HOAXES: ''Οι φωτογραφίες αυτές ΔΕΝ δείχνουν τον καθηγητή στην Ηλιούπολη που συνελήφθη για σχέσεις με ανήλικη''

Ισχυρισμός:Οι φωτογραφίες που διέρρευσαν δείχνουν τον συλληφθέντα τον Ιούλιο του 2020 44χρονο καθηγητή γυμνασίου στην Ηλιούπολη με την ανήλικη μαθήτριά του...