Διαβάζουμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ότι ο Δήμος Ηλιούπολης θα κάνει προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνοντας τον σχεδιασμό και την στρατηγική σε γνώστη του αντικειμένου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Αναθέτει τις «Υπηρεσίες διαχείρισης και προβολής του Δήμου Ηλιούπολης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» με ΑΜ:ΠΛΗΡ.5/2020 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στον κ. ΠΛΕΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του
ΚΩΝ/ΝΟΥ με Α.Φ.Μ.153032438 Δ.Ο.Υ. Α΄ ΠΑΤΡΩΝ, που εδρεύει στην Πάτρα-Αχαΐας, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου αριθ.25Α, σύμφωνα με την προσφορά του, στο συνολικό ποσό των «Είκοσι μία χιλιάδων ογδόντα ευρώ» 21.080,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, λαμβάνοντας υπ’ όψη το γεγονός ότι δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο και διότι είναι εντός προϋπολογισμού, ως εξής:

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την υπηρεσία όπως ακριβώς περιγράφεται στην υπ. αρ. Α.Μ.:ΠΛΗΡ. 5/2020 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η πληρωμή της αξίας της παροχής των υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά ανά μήνα με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου, μετά την έκδοση τιμολογίου.

Τα εντάλματα θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 200 του ν.4412/2016 και εφόσον η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, δεν διαπίστωσε καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα και την εύρυθμη λειτουργία των σταδίων της παροχής των τμηματικών εργασιών.  

Η Απόφαση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Προβλήθηκε 432 φορές

Πάρτε θέση: Ενημερώστε τους δημότες με στοιχεία από το Κέντρο Υγείας Ηλιούπολης.

Διαβάζουμε πάλι ότι ''φλέγεται'' ο Κεντρικός Τομέας - Υψηλό είναι το επιδημιολογικό φορτίο στο Δήμο Αθηναίων, το Βύρωνα, το Γαλάτσι, τη Δάφνη, του Ζωγράφου, την Ηλιούπολη, την Καισαριανή και τη Νέα Φιλαδέλφεια.