Διαβάζουμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το μόνο που ρωτάμε είναι αν τα χρήματα θα πάνε σε Ηλιούπολιτη...

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ης Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ
( ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης»

Στις 12 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 18:00 συνήλθε σε Δια Περιφοράς συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης», κατόπιν της με αρ. πρωτ. 73/3- 6-2020 νόμιμης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ. κου Ντέτσικα Κων/νου η οποία αναρτήθηκε στο site του Δήμου και κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρούσα συνεδρίαση λαμβάνει χώρα δια περιφοράς, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 10 ΦΕΚ 55/τΑ΄/11-3-2020 ΠΝΠ, έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών 18318/13-3-2020 (Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη του συμβουλίου.

AΡ.ΑΠΟΦ. 24/2020

ΘΕΜΑ 10ο : « Προγραμματισμός για την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών στο Ν.Π.Δ.Δ. με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης και έγκριση της σχετικής δαπάνης »

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη του Δ.Σ. το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την ανάγκη του προγραμματισμού της παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών στο ΝΠΔΔ για την περίοδο 2020-2021, και για 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, και έγκριση

Παρόντα Τακτικά μέλη

1. Ντέτσικας Κων/νος
2. Αντωνίου Ευαγγελία
3. Αναγνώστης Γεώργιος
4. Αθανασάτου Σοφία - Ελένη
5. Τσώλη Αναστασία
6. Ξοφάκης Χαράλαμπος
7. Λιακοπούλου Γεωργία
8. Ζάχος Κων/νος
9. Γαλάνη Θεώνη
10. Κολιός Δημήτριος
11. Πατεράκη Ευαγγελία - Μαρία
12. Κουφουδάκη Ντόρα

Παρόντα Αναπληρωματικά μέλη

1. Μπαρδάκας Βασίλειος
2. Καρράς Ιωάννης
3. Τασούλας Μιχάλης
4. Νικολάου Άφρω-Αγγελική

της σχετικής δαπάνης ενδεικτικού κόστους έως 20.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς

Το Δ.Σ. με την δια περιφοράς σύγκλιση του, κατόπιν της εισήγησης του Προέδρου και σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, την αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.2.2011 (Καθορισμός λειτουργίας των Σ.Ε.), το ΦΕΚ ιδρύσεως 618/2011 αποφασίζει κατά πλειοψηφία -  (μειοψηφούντων των κ.κ. Αθανασάτου Σοφίας-Ελένης, Ζάχου Κων/νου, Κουφουδάκη Ντόρας που ψήφισαν κατά και της κας Γαλάνη Θεώνης ο οποία δήλωσε ότι απέχει)

Εγκρίνει τον προγραμματισμό της παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών στο ΝΠΔΔ για την περίοδο 2020-2021 και για 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, και την έγκριση της σχετικής δαπάνη ενδεικτικού κόστους έως 20.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Η παρούσα απόφαση θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του συμβουλίου, στην πρώτη μετά τη λήψη της απόφασης τακτική συνεδρίαση, βάση του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010.

H απόφαση αυτή πήρε αριθμό 24/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. (εδώ)

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης»

Στις 29 Μάϊου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στην αίθουσα του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 114, Ηλιούπολη), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» κατόπιν της με αρ. πρωτ.: 313/25-05-2020 νόμιμης πρόσκλησης της πρόεδρου κ. Μαρίας Αγγελή, προς όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρόντες στην 3η τακτική συνεδρίαση ήταν οι ακόλουθοι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                
ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ                      
ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΤΡΕΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΑΣΟΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΠΙΠΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ-ΒΟΣΣΙΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο είναι σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών 15 είναι παρόντα 10 μέλη η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 21/2020
Θέμα: Υποβολή αιτήματος για την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Η Πρόεδρος εισηγείται το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενημερώνει το σώμα ότι, το Ν. Π. Δ. Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» έχει ανάγκη να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης  ποσού έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) πλέον ΦΠΑ.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα έτος μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Η Πρόεδρος ζητά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψήφησε ο κ. Αμοργιανός)

Την έγκριση σύναψης σύμβασης για την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν. Π. Δ. Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για την περίοδο 2020-2021 με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης ποσού έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) πλέον ΦΠΑ.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα έτος μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 21/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. (εδώ)

Προβλήθηκε 326 φορές