Αριθμός Πρωτοκόλλου : 13323
Ημ/νία Πρωτοκόλλου : 20/7/2020
 Αριθμός - Ημ/νία Εγγραφής : ΑΑΥΣΥΜ 757 - 17/7/2020
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 

 
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις: 
α) Των αρθ. 65,66,67 κ 68 του Ν.4270/14¨Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης κ εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας  2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό κ άλλες διατάξεις¨. Α(143)
β) Το αρθ. 10 του Ν. 4337/2015 "Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών  μεταρρυθμίσεων" (ΦΕΚ 129/Α).
γ) Την Έγκριση Προϋπολογισμού 2019 με τον Αρ.Πρωτ.:118232/37246/29.1.2019 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
δ) Της παρ.4 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 114/Α). 
ε) Του Π.Δ 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" (ΦΕΚ 220/Α) όπως ισχύει. 
στ) Τον Ν. 3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια»
ζ) Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και  2014/25/ΕΕ ΦΕΚ 147/Α)
η) N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης -  Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.  [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»](άρθ. 203)
3. Την ανάγκη Δαπάνες πολιτιστικής εκδήλωσης "Πάμε πλατεία" -- Αρ.Πρωτ.:13278/2020. 
4. Την απόφαση Δημάρχου 794, στις 20/7/2020, με θέμα Δαπάνες πολιτιστικής εκδήλωσης.
5. Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης 297/2019 (με ΑΔΑ ΨΘ7ΖΩΡΥ-5ΞΜ), αναφορικά με την  ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020
6.Την επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Ηλιούπολης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  με αριθμ. Πρωτ. 129621/32609/2019/27-01-2020
 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
 
Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ EURO (4.836,00) , για  την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ.Α.Ε.  15.6471.0015 οικ. έτους 2020 για την Δαπάνες πολιτιστικής εκδήλωσης "Πάμε πλατεία" -- Αρ.Πρωτ.:13278/2020. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
 
Ο ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ/Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 Το διαβάσαμε στην Διαύγεια (εδώ)

Προβλήθηκε 492 φορές

Έγιναν ξαφνικά όλοι φιλόζωοι στην καραντίνα - Τι τύχη είχαν τα σκυλάκια μετά το πρώτο lockdown

Από τις 5 Νοεμβρίου που ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό η επιβολή νέας καραντίνας διάρκειας τριών εβδομάδων ως τις 30 του ίδιου μήνα για το σύνολο της χώρας, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας, σημειώθηκε μια σημαντική αύξηση στα αιτήματα υιοθεσίας αδέσποτων.