Σήμερα 17 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε  η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.12845/13.7.2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου  σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, με τη  διαδικασία της τηλεδιάσκεψης με βάση της υπ’ αριθ. 33282/29.05.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ-ΑΨ7).
 
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών οκτώ είναι παρόντα επτά, δηλαδή οι κ.κ. 1. Βιδάλης Παναγιώτης, Πρόεδρος, 2. Σεφτελής Κων/νος, 3. Στασινόπουλος Απόστολος,  4. Αντζινάς Ιωάννης, 5. Γεωργάκης Σταύρος, 6. Κουρής Μιχαήλ, 7. Κοκοτίνης Χρήστος, τακτικά μέλη, ότι ο κ.  Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, τακτικό μέλος, δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αραμπατζής, ο  Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κατσάρης, ο υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας, κ. Κελέσης, η  Διευθύντρια του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ» και η υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ». 
 
Τα πρακτικά τηρεί ο υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων. 
 
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 273/2020
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δήλωση απώλειας ταμειακής μηχανής (ΦΗΜ) και διακοπή δραστηριότητας.
 
Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κατσάρης, που εισηγήθηκε το 9ο θέμα της ημερήσιας  διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ.  οικ.12619/9.7.2020 έγγραφό του, το οποίο έχει ως εξής:
 
Με την υπ΄αριθμ. 125/17-5-2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εγκρίθηκε η προέγκριση  ίδρυσης καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» στην περιοχή «Προφήτης Ηλίας».
 
Στις 10/6/2013 ο Δήμος  Ηλιούπολης υπέβαλε δήλωση εγκατάστασης υποκαταστήματος στην Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης στην περιοχή Προφήτη  Ηλία με κύρια δραστηριότητα ΚΑΔ: 56301004 Υπηρεσίες που παρέχονται από ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ.
 
Στις 18/7/2013  έγινε δήλωση έναρξης της Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής (Φ.Η.Μ.) με αριθμό μητρώου ΘΧ 13012276 και  ημερομηνία έναρξης λειτουργίας στις 12/7/2013. Το κυλικείο στο Αναψυκτήριο του Προφήτη Ηλία λειτουργούσε  εποχικά δηλ. κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μέχρι το έτος 2014.
 
Με την υπ΄αριθμ. απόφαση 1011/16-1-2020  απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.Α1100/2020 (ΦΕΚ Β΄1751/7.5.2020) ,η  ανωτέρω τύπου ΦΗΜ (ΘΧ 13012276 ) η οποία ήταν δηλωμένη στον Δήμο Ηλιούπολης είναι ΦΗΜ η οποία  πρέπει να αποσυρθεί σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις της ΑΑΔΕ μέχρι την 31-7-2020 .
 
Αναζητήθηκε η  ανωτέρω Ταμειακή Μηχανή στο χώρο λειτουργίας του υποκαταστήματος αλλά και σε άλλους Δημοτικούς  χώρους, ώστε η υπηρεσία μας να την επιστρέψει σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις της ΑΑΔΕ αλλά δεν  κατέστη δυνατόν να βρεθεί.
 
Επειδή η ανωτέρω ΦΗΜ έχει χαθεί χωρίς να γνωρίζουμε το λόγο απώλειάς της,  παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα: 
 
- Τη διακοπή του υποκαταστήματος στη Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης στο ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ στην περιοχή Προφήτη Ηλία.
- Τη δήλωση απώλειας της Φ.Η.Μ με αριθ. ΘΧ 13012276 στην ΑΑΔΕ.
 
Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται αναλυτικά στα πρακτικά,
 
Η Οικονομική Επιτροπή
 
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το Ν.4412/2016,  το Ν.4555/2018 και το Ν.4623/2019
 
Ομόφωνα Αποφασίζει
 
1. Εγκρίνει τη διακοπή του υποκαταστήματος στη Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης στο ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ στην περιοχή  Προφήτη Ηλία.
 
2. Εγκρίνει τη δήλωση απώλειας της Φ.Η.Μ με αριθ. ΘΧ 13012276 στην ΑΑΔΕ. σύμφωνα με τα αναφερόμενα αναλυτικά στο εισηγητικό της παρούσας απόφασης.
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 273/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο 
 
Το διαβάσαμε εδώ   
 
Σχόλιο δικό μας: Το κλειστό αναψυκτήριο το 2019 δεν έγινε Κέντρο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης του ΣΠΑΥ;  Και αν θυμάμαι καλά ήταν κλειστό χρόνια τώρα...
 

Προβλήθηκε 564 φορές

Έγιναν ξαφνικά όλοι φιλόζωοι στην καραντίνα - Τι τύχη είχαν τα σκυλάκια μετά το πρώτο lockdown

Από τις 5 Νοεμβρίου που ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό η επιβολή νέας καραντίνας διάρκειας τριών εβδομάδων ως τις 30 του ίδιου μήνα για το σύνολο της χώρας, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας, σημειώθηκε μια σημαντική αύξηση στα αιτήματα υιοθεσίας αδέσποτων.