ΑΔΑ: 6Ψ33ΩΡΥ-154
Ημ/νία Πρωτοκόλλου : 12/8/2020
Αριθμός - Ημ/νία Εγγραφής : ΑΑΥΣΥΜ 777 - 12/8/2020


ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των αρθ. 65,66,67 κ 68 του Ν.4270/14¨Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης κ εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό κ άλλες διατάξεις¨. Α(143)
β) Το αρθ. 10 του Ν. 4337/2015 "Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων" (ΦΕΚ 129/Α).
γ) Την Έγκριση Προϋπολογισμού 2019 με τον Αρ.Πρωτ.:118232/37246/29.1.2019 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
δ) Της παρ.4 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 114/Α).
ε) Του Π.Δ 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" (ΦΕΚ 220/Α) όπως ισχύει.
στ) Τον Ν. 3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια»
ζ) Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ΦΕΚ 147/Α)
η) N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»](άρθ. 203)
3. Την ανάγκη Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματων συσκευών απολύμανσης,αντισηπτικού υγρού ελεύθερης αφής (touch free) για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία του Δήμου, για την προστασία από τον covid-19 ποσού 24.588,83 € με ΦΠΑ. Αριθ.Πρωτ.14.504/12.8.2020.
4. Την απόφαση Δημάρχου 858, στις 12/8/2020, με θέμα.
5. Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης 297/2019 (με ΑΔΑ ΨΘ7ΖΩΡΥ-5ΞΜ), αναφορικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020
6.Την επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Ηλιούπολης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αριθμ. Πρωτ. 129621/32609/2019/27-01-2020

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ EURO και ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ ( 24.588,83 ), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ.Α.Ε. 00.6495.0014 οικ. έτους 2020 για την Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματων συσκευών απολύμανσης,αντισηπτικού υγρού ελεύθερης αφής (touch free) για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία του Δήμου, για την προστασία από τον covid-19 ποσού 24.588,83 € με ΦΠΑ.

Αριθ.Πρωτ.14.504/12.8.2020.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ο ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ/Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ (εδώ)

Προβλήθηκε 559 φορές

Πρώτα η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: ''Επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηλιούπολης για την ανάρτηση της Παλαιστινιακής σημαίας στο Μέγαρο του Δημαρχείου Ηλιούπολης''

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, Ομολογουμένως μας ξάφνιασε η ανάρτηση της Παλαιστινιακής σημαίας στο Μέγαρο του Δημαρχείου Ηλιούπολης.