Απόσπασμα
από το πρακτικό της 11ης Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου
(ΠΑΟΔΗΛ)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»

Αρ. Απόφασης: 68/2020

Θέμα: Έγκριση ή μη αιτήματος για παραχώρηση αίθουσας γυμναστικής

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ο Πρόεδρος, κ. Δημήτρης Πανταζόπουλος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα παρακάτω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παραχώρηση της αίθουσας στην κας Η. Ε. τέσσερις (4) φορές εβδομαδιαίως σε ημέρες και ώρες που μας επιτρέπει το ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα λειτουργίας της συγκεκριμένης αίθουσας.

Επιπλέον σύμφωνα με την περίπτωση 4 των λοιπών διατάξεων της 153/2018 Α.Δ.Σ. ορίζουμε ως αντίτιμο για την χρήση αυτή το ποσό των 60€ μηνιαίως. Σε περίπτωση που δεν υλοποιηθούν όλα τα τμήματα, το ποσό του αντιτίμου θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη

- τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν.3463/2006(Δ.Κ.Κ.), του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010

- την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παραχώρηση της αίθουσας στην κα Η. Ε. τέσσερις (4) φορές εβδομαδιαίως σε ημέρες και ώρες που μας επιτρέπει το ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα λειτουργίας της συγκεκριμένης αίθουσας.

Επιπλέον σύμφωνα με την περίπτωση 4 των λοιπών διατάξεων της 153/2018 Α.Δ.Σ. ορίζουμε ως αντίτιμο για την χρήση αυτή το ποσό των 60€ μηνιαίως. Σε περίπτωση που δεν υλοποιηθούν όλα τα τμήματα, το ποσό του αντιτίμου θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 68/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο (εδώ)

Σχόλιο δικό μας: Είναι προσωπικό δεδομένο και δεν ανακοινώνεται το όνομα της Κυρίας;

Πρόγραμμα aerial yoga για παιδιά 5-8 ετών, 8-12 ετών, εγκυμοσύνης, λοχείας θα προσφέρει.

Δεν θα πρέπει να γνωρίζουμε σε ποιόν παραχωρεί ο ΠΑΟΔΗΛ την αίθουσα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου;  

Προβλήθηκε 412 φορές

Θέλεις Καρναβάλι στην Ηλιούπολη; Η ''APES AND DOTS'' το αναλαμβάνει...

Το Καρναβάλι του 2020 στον Δήμο Ηλιούπολης το είχε αναλάβει η “APES AND DOTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, έναντι του ποσού των 14.632,00 ευρώ. Το ίδιο και το φετινό (διαδικτυακό) Καρναβάλι έναντι του ποσού των 8.828,8Ο ευρώ.

Έχουμε κάνα νέο με το ''χαμένο'' από το Γραφείο Δημάρχου Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εισερχομένων - Εξερχομένων εγγράφων;

Πέρασαν πολλοί μα πάρα πολλοί μήνες από τότε που η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε και μέσα στα θέματα που έφερε ήταν: ''Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για το αδίκημα της υπεξαγωγής δημοσίων εγγράφων''. (06.12.2019) που μέσα στα πολλά αναφέρονται τα εξής...