ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Αριθμός - Ημ/νία Εγγραφής : ΑΑΥ 147 - 28/9/2020


ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ και ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (17.998,60) , για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Κ.Α.Ε. 15.7131.0015 οικ. έτους 2020 για την Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αυτοματισμού κεντρικής θέρμανσης Κολυμβητηρίου.

Δημοσιευμένο στην διαύγεια (εδώ

Προβλήθηκε 236 φορές

Θέλεις Καρναβάλι στην Ηλιούπολη; Η ''APES AND DOTS'' το αναλαμβάνει...

Το Καρναβάλι του 2020 στον Δήμο Ηλιούπολης το είχε αναλάβει η “APES AND DOTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, έναντι του ποσού των 14.632,00 ευρώ. Το ίδιο και το φετινό (διαδικτυακό) Καρναβάλι έναντι του ποσού των 8.828,8Ο ευρώ.

Έχουμε κάνα νέο με το ''χαμένο'' από το Γραφείο Δημάρχου Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εισερχομένων - Εξερχομένων εγγράφων;

Πέρασαν πολλοί μα πάρα πολλοί μήνες από τότε που η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε και μέσα στα θέματα που έφερε ήταν: ''Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για το αδίκημα της υπεξαγωγής δημοσίων εγγράφων''. (06.12.2019) που μέσα στα πολλά αναφέρονται τα εξής...