Διαβάζουμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (εδώ): 

Αριθμός - Ημ/νία Εγγραφής : ΑΑΥΣΥΜ 620 - 10/8/2022

Α Π Ο Φ Α Σ Η  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ EURO και ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (36.976,80), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ.Α.Ε. 30.7135.0044 οικ. έτους 2022 για την Προμήθεια και τοποθέτηση μόνιμων βάσεων για εορταστικό- διακοσμητικό υλικό - Α.Μ.37/2022--Αρ.Πρωτ.: 22405/10.08.22

ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τον Μάρτιο του 2022 (εδώ) που πληρώσαμε για ''Προμήθεια και τοποθέτηση μόνιμων βάσεων για εορταστικό διακοσμητικό υλικό'' 9.087 ευρώ τι αφορούσε;  Άλλες μόνιμες βάσεις; Πόσες εντέλει έχουμε; 

Τον Νοέμβριο του 2021 (εδώ) η ανάθεση για ''Προμήθεια και τοποθέτηση μόνιμων βάσεων για εορταστικό-διακοσμητικό υλικό'' ποσού 12.993,96 τι αφορούσε; Χάλασαν οι μόνιμες βάσεις και χρειάζεται να δεσμεύσουμε 37.000 περίπου ευρώ για νέες;

Καλό καλοκαίρι...

Προβλήθηκε 321 φορές

Δήμαρχε πάρε λιγότερα χριστουγεννιάτικα στολίδια...''Θύμα'' της ενεργειακής κρίσης και τα... Χριστούγεννα - Το μέτρο που θα ισχύει.

Διαβάζουμε στις σημερινές ανακοινώσεις για τα μέτρα της εξοικονόμησης ενέργειας σε τομείς του Δημοσίου, ένα εκ των ανακοινωθέντων θα αφορά και τον οδοφωτισμό των πόλεων.

37.200 ευρώ για Υπηρεσίες Συμβούλου για τη σύνταξη μελέτης δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ηλιούπολης για την υποβολή πρότασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ''Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία''