Δημιουργία και υποστήριξη νέας ιστοσελίδας του Δήμου Ηλιούπολης.

Νέα ιστοσελίδα θα αποκτήσει ο Δήμος Ηλιούπολης όπως διαβάζουμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Το κόστος αυτής είναι στο ποσό των  «Δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών» #14.999,99€#» συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ελπίζουμε η νέα ιστοσελίδα του Δήμου να ''συνεργαστεί'' καλύτερα με τις σελίδες που έχει ο Δήμος στα social media και να υπάρχει πιο γρήγορη ενημέρωση.

Τα υπόλοιπα μετά τις γιορτές... όταν φύγουν οι καλικάντζαροι...

Προβλήθηκε 496 φορές

Όχι δεν πήρε βραβείο η Ηλιούπολη - Greek Green Awards 2022.

Από τις 101 υπο­ψη­φιό­τη­τες που κα­τα­τέ­θη­καν στην Επι­τρο­πή Αξιο­λό­γη­σης των Greek Green Awards 2022, οι 63 κέρ­δι­σαν βρα­βείο σε μία από τις κα­τη­γο­ρί­ες που αντι­κα­το­πτρί­ζουν την έν­νοια της Κυ­κλι­κής Οι­κο­νο­μί­ας, και αφο­ρούν την δρα­στη­ριό­τη­τα των ΟΤΑ, των φο­ρέ­ων τους, των φο­ρέ­ων της Πο­λι­τεί­ας αλ­λά και εται­ρεί­ες από τον χώ­ρο των πρά­σινων τεχνολογιών.