Ηλιούπολη, 14 / 12 /2022

Αριθμός πρωτοκόλλου : οικ.35207

Αρ. Απόφασης: 2764

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Αποφασίζουμε

Α. Την έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού είκοσι μία χιλιάδων τριακοσίων πενήντα επτά ευρώ και δεκατριών λεπτών (€21.357,13), για την εκτέλεση των υπηρεσιών: «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα», η οποία κατανέμεται στα έτη 2022 και 2023 ως εξής:

- Στο τρέχον έτος 2022 ποσό: €11.229,91 σε βάρος του Κ.Α. 00.6451 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου το οποίο και δεσμεύεται με την παρούσα

- στο έτος 2023 ποσό: €10.127,22 σε βάρος του Κ.Α. 00.6451

Β. Με την έναρξη κάθε επόμενου οικονομικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, κατά το μέρος που αφορούν στην εναπομείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού.

Γ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νομιμότητας του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2764

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Χατζηδάκης

Προβλήθηκε 238 φορές

Δήμαρχε δεν φαντάζομαι να βγάλεις κονδύλι για το 2024 για το MEV; (37 μέλη στην πλατφόρμα του ''Ψηφιακού Χωριού Ηλιούπολης'' (MEV) που στοιχίζει 5.000 ευρώ περίπου τον χρόνο...)

Για αυτή την πλατφόρμα με τίτλο ''Υπηρεσίες λειτουργίας πλατφόρμας τεχνολογίας για την κοινωνική δικτύωση των Δημοτών του Δήμου Ηλιούπολης (MEV)'' είχαμε γράψει πάλι.