ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 47ης συνεδρίασης  της Οικονομικής Επιτροπή.

Σήμερα 30 Νοέμβριου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 26410/26.11.2021 πρόσκληση του κ. Προέδρου, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, με βάση την υπ’ αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το αρθ.67 του Ν.4830/21.

Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα επτά, δηλ. οι κ.κ. 1.Στασινόπουλος Απόστολος, Πρόεδρος, 2. Σεφτελής Κων/νος, 3. Αντζινάς Ιωάννης 4. Γεωργάκης Σταύρος, 5. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, τακτικά μέλη, 6. Πούλος Ιωάννης, 7. Γρηγορέας Ιωάννης, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Βιδάλης Παναγιώτης, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3. Κουρής Μιχαήλ, 4. Κοκοτίνης Χρήστος, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αραμπατζής και Χιωτέλης και Διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών, κ. Κατσάρης. Τα πρακτικά τηρεί ο υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 470/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόφαση περί έγκρισης άσκησης ενδίκου μέσου/βοηθήματος και ανάθεσης και νομιμοποίησης των Δικηγόρων του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Στασινόπουλος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για την ανάγκη να συζητηθεί το θέμα που αφορά στην απόφαση περί έγκρισης άσκησης ενδίκου μέσου/βοηθήματος και ανάθεσης και νομιμοποίησης των Δικηγόρων του Δήμου, εκτός ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Στασινόπουλος, που εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.26534/29.11.2021 έγγραφο του έμμισθου δικηγόρου του Δήμου, κ. Δακουρά, το οποίο έχει ως εξής:

Η Νομική Υπηρεσία εισηγείται,

Α) σύμφωνα με το άρθρο 72§1 περ. ι) του ν. 3852/2010, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Πρωτ. οικ. 26531/29.11.2021 Γνωμοδότησης του Έμμισθου Δικηγόρου του Δήμου Γεωργίου Δακουρά του Διονυσίου, την απόφαση της Ο.Ε. για την έγκριση της άσκησης της με αριθμό κατάθεσης Π386/25.11.2021 παρέμβασης του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών υπέρ του κύρους της με αριθμ. Πρωτ. 1824/15.04.2020 απόφασης κατεδάφισηςαπομάκρυνσης αυθαιρέτων κατασκευών του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και κατά της με αριθμ. κατάθεσης ΑΚ1152/2020 αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Α΄ Ακυρωτικό) του π. Στυλιανού Καρπαθίου, εφημερίου και νομίμου εκπροσώπου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ιερός Ναός Προφήτη Ηλία Ηλιούπολης, για την ακύρωση της υπ’ αριθ. 1824/2020 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής), δια της οποίας διατάχθηκε η κατεδάφιση αυθαιρέτως ανεγερθέντων εντός δασικής έκτασης κτισμάτων και κατασκευών του Ιερού Ναού «Προφήτη Ηλία Ηλιουπόλεως»,

Β) Την παροχή της εντολής προς τους Δικηγόρους του Δήμου, Κωνσταντίνο Μανταδάκη του Σπυρίδωνος ΑΜ12906ΔΣΑ και Γεώργιο Δακουρά του Διονυσίου ΑΜ24601 ΔΣΑ, όπως από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά παρασταθούν και να εκπροσωπήσουν το Δήμο Ηλιούπολης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Α΄ Ακυρωτικό) κατά την δικάσιμο της 6ης/12/2021 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατά την συζήτηση της ανωτέρω Π386/2021 παρέμβασης του Δήμου Ηλιούπολης υπέρ του κύρους της με αριθ. Πρωτ. 1824/15.04.2020 απόφασης κατεδάφισης-απομάκρυνσης αυθαιρέτων κατασκευών του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και κατά της με αριθ. κατάθεσης ΑΚ1152/2020 αίτησης ακύρωσης, να καταθέσουν υπόμνημα, να υποβάλλουν σχετικά έγγραφα και γενικώς να πράξουν οτιδήποτε για την εκτέλεση της εντολής προς αποδοχή της ανωτέρω παρεμβάσεως και την απόρριψη της ανωτέρω αίτησης ακυρώσεως.

Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται αναλυτικά στα πρακτικά,

Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το άρθρο 24 του Ν.3613/2007

Ομόφωνα Αποφασίζει

1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος

2. Εγκρίνει την άσκηση της με αριθμό κατάθεσης Π386/25.11.2021 παρέμβασης του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών υπέρ του κύρους της με αριθ. Πρωτ. 1824/15.04.2020 απόφασης κατεδάφισης-απομάκρυνσης αυθαιρέτων κατασκευών του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και κατά της με αριθ. κατάθεσης ΑΚ1152/2020 αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Α΄ Ακυρωτικό) του π. Στυλιανού Καρπαθίου, εφημερίου και νομίμου εκπροσώπου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ιερός Ναός Προφήτη Ηλία Ηλιούπολης, για την ακύρωση της υπ’ αριθ. 1824/2020 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής), δια της οποίας διατάχθηκε η κατεδάφιση αυθαιρέτως ανεγερθέντων εντός δασικής έκτασης κτισμάτων και κατασκευών του Ιερού Ναού «Προφήτη Ηλία Ηλιουπόλεως», σύμφωνα με το άρθρο 72§1 περ. ι) του ν. 3852/2010, κατόπιν της υπ’ αριθ. Πρωτ. οικ. 26531/29.11.2021 Γνωμοδότησης του Έμμισθου Δικηγόρου του Δήμου Γεωργίου Δακουρά του Διονυσίου,

3. Παρέχει εντολή προς τους Δικηγόρους του Δήμου, Κωνσταντίνο Μανταδάκη του Σπυρίδωνος ΑΜ12906ΔΣΑ και Γεώργιο Δακουρά του Διονυσίου ΑΜ24601 ΔΣΑ, όπως από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά παρασταθούν και να εκπροσωπήσουν το Δήμο Ηλιούπολης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Α΄ Ακυρωτικό) κατά την δικάσιμο της 6ης/12/2021 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατά την συζήτηση της ανωτέρω Π386/2021 παρέμβασης του Δήμου Ηλιούπολης υπέρ του κύρους της με αριθ. Πρωτ. 1824/15.04.2020 απόφασης κατεδάφισης-απομάκρυνσης αυθαιρέτων κατασκευών του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και κατά της με αριθ. κατάθεσης ΑΚ1152/2020 αίτησης ακύρωσης, να καταθέσουν υπόμνημα, να υποβάλλουν σχετικά έγγραφα και γενικώς να πράξουν οτιδήποτε για την εκτέλεση της εντολής προς αποδοχή της ανωτέρω παρεμβάσεως και την απόρριψη της ανωτέρω αίτησης ακυρώσεως.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 470/2021 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. (ΕΔΩ)

Προβλήθηκε 215 φορές

Όχι δεν πήρε βραβείο η Ηλιούπολη - Greek Green Awards 2022.

Από τις 101 υπο­ψη­φιό­τη­τες που κα­τα­τέ­θη­καν στην Επι­τρο­πή Αξιο­λό­γη­σης των Greek Green Awards 2022, οι 63 κέρ­δι­σαν βρα­βείο σε μία από τις κα­τη­γο­ρί­ες που αντι­κα­το­πτρί­ζουν την έν­νοια της Κυ­κλι­κής Οι­κο­νο­μί­ας, και αφο­ρούν την δρα­στη­ριό­τη­τα των ΟΤΑ, των φο­ρέ­ων τους, των φο­ρέ­ων της Πο­λι­τεί­ας αλ­λά και εται­ρεί­ες από τον χώ­ρο των πρά­σινων τεχνολογιών.