Αρ. Πρωτοκ. 10742

Ημ/νία Πρωτοκόλλου : 26/4/2022

Αριθμός - Ημ/νία Εγγραφής : ΑΑΥΣΥΜ 433 - 21/4/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των αρθ. 65,66,67 κ 68 του Ν.4270/14¨Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης κ εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό κ άλλες διατάξεις¨. Α(143)

β) Το αρθ. 10 του Ν. 4337/2015 "Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων" (ΦΕΚ 129/Α).

γ) Την Έγκριση Προϋπολογισμού 2022 με τον Αρ.Πρωτ.:3943/12.1.2022 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

δ) Της παρ.4 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 114/Α).

ε) Του Π.Δ 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" (ΦΕΚ 220/Α) όπως ισχύει.

στ) Τον Ν. 3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια»

ζ) Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ΦΕΚ 147/Α) η) N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»](άρθ. 203)

3. Την ανάγκη Δαπάνες παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο δράσεων πολιτικής προστασίας για το 2022: 36.200 € -- Αρ.Πρωτ.:28947/2021 .

4. Την απόφαση Δημάρχου 845, στις 21/4/2022, με θέμα.

5. Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης 191/2021 (με ΑΔΑ Ψ4ΤΓΩΡΥ-ΕΚ4), αναφορικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ EURO (36.200,00) , για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ.Α.Ε. 00.6162.0012 οικ. έτους 2022 για την Δαπάνες παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο δράσεων πολιτικής προστασίας για το 2022: 36.200 € -- Αρ.Πρωτ.:28947/2021.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ/Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(Το διαβάσαμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ - εδώ)

Προβλήθηκε 234 φορές

Κατατέθηκε στη Βουλή η φίμωση των Δημοτικών Παρατάξεων (Νομοσχέδιο)

Ως μαύρη ημέρα στην ιστορία της τοπικής δημοκρατίας καταγράφεται η 28η Ιουνίου, καθώς η Κυβέρνηση της Ν.Δ. κατέθεσε στη Βουλή αργά το απόγευμα το Νομοσχέδιο που καταργεί το δικαίωμα των Δημοτικών Συμβούλων - Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων να θέτουν κατεπείγοντα θέματα προ Ημερησίας Διάταξης στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.

Συνεχίζουμε να πληρώνουμε για το Μοσχολέμονο... Οι Ερωτήσεις μας αρκετές... Απαντήσεις ίσως τώρα από τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο στην λειτουργία του διαδικτυακού ραδιοφώνου.