Ηλιούπολη, 2/11/2020

Αρ. Πρωτ.: οικ. 20124

Αρ. Αποφ.: 1145

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτει τις «Εργασίες για το κλάδεμα και την κοπή ψηλών δένδρων» με Α.Μ.7/2020 Μελέτη του τμήματος, Περιβάλλοντος-Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου στον κ Μπανούση Αθανάσιο, που εδρεύει στο Καματερό, επί της οδού Αιόλου αρ.12, με ΑΦΜ: 106678610, Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, στο συνολικό ποσό των «δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων έξι ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών» #16.506,88€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, μετά από δημόσια πρόσκληση, λόγω χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής, διότι είναι εντός προϋπολογισμού και σύμφωνα με την προσφορά του, ως εξής:

Ο ανωτέρω ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους της Α.Μ.7/2020 Μελέτη του τμήματος Περιβάλλοντος-Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου .

Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται με την τμηματική παραλαβή των υλικών. Τα εντάλματα θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και εφόσον η Επιτροπή παραλαβής, δεν διαπίστωσε καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα των υλικών.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Χατζηδάκης

το διαβάσαμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Εδώ)

Προβλήθηκε 320 φορές